Обществени консултации

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Към момента в световен мащаб се наблюдава увеличаване на цените на суровините използвани в производството на лекарствени продукти в следствие на обявената от Световната здравна организация пандемия от коронавирусна инфекция и възникналите икономически рестрикции. Причините, които налагат приемането на предложените изменения и допълнения са свързани с възникнал проблем при осигуряването на лекарствени продукти, необходими за лечение на инфекциозни заболявания и по-конкретно съществуващия механизъм за определянето на максималната стойност за единица лекарствено вещество по международно непатентно наименование за лекарствената форма. Задължението да се взема предвид стойността за единица лекарствено вещество по международно непатентно наименование за лекарствената форма от предходното договаряне, в случай че такова е проведено, създава трудности за някои от притежателите на разрешение за употреба (ПРУ) да вземат участие в процедурата по договаряне, осъществяваща се по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). По този начин понастоящем ПРУ са принудени да продават някои от своите продукти на цени под себестойността им, тъй като дори цената в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) да е актуализирана съобразно новите реалности, то те следва да се съобразяват с постигнатите при последното договаряне стойности. Това нормативно изискване принуждава ПРУ на тези лекарствени продукти да не участват в процедурата по ЗОП, тъй като не могат да реализират печалба, а дори напротив – биха претърпели значителни икономически загуби. От друга страна, през годините при провеждането на открити процедури по реда на ЗОП се наблюдава една непроменлива стойност на договаряне на лекарствени продукти, които са групирани самостоятелно в ПЛС от един ПРУ.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 24.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 23.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари