Обществени консултации

Консултационен документ относно извършването на последваща оценка на Закона за защита на потребителите

Откриват се консултации по повод извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за защита на потребителите за периода 2014 - 2019 г. и по специално Глава VІ. Неравноправни клаузи в потребителски договори от него.

Цел на последващата оценка на въздействието е да идентифицира и измери действителните (реалните) последици (ефекти) от прилагането на идентифицираните изменения и допълнения в Закона за защита на потребителите, чрез извършването на:

-             Анализ на натрупаната практика по прилагане на измененията и допълненията на Закона за защита на потребителите;

-             Анализ на административната тежест, произтичаща от Закона за защита на потребителите;

-             Анализ на резултатите от прилагането на изменените и допълнени текстове на нормативния акт;

-             Идентифициране на мерки за повишаване ефективността на уредбата.

Консултацията е насочена към:

- потребителите и потребителските организации;

- към институциите, които реализират и участват в реализацията на регулаторната политика в рамките на обхвата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП);

- към бизнесите, които имат определени задължения по глава VI от ЗЗП и техните организации.

Цел на консултацията: На заинтересованите страни да бъде предоставена възможност да изразят мнението и становището си за това доколко съществуващата уредба отговаря на нуждите на институции, бизнес и потребители, какви са срещаните проблеми при нейното прилагане на практика и отговарят ли заложените пред нея цели на постигнатите в действителност резултати.

Съпътстващи цели на консултацията са:

·                 получаване на мнения и становища от заинтересованите страни за постигането на целите, ефективността, ефикасността, устойчивостта и полезността на разглежданите интервенции;

  • получаване на мнения и становища от заинтересованите страни относно административната и регулаторната тежест на процедурите в обхвата на Глава VІ на ЗЗП;

·                 получаване на предложения за по-ефективно постигане на целите на разглежданите интервенции;

·   идентифициране на допълнителни възможности за подобряване на модела на взаимодействие между администрацията, бизнеса и потребителите;

· оценка на ефектите от разглежданите интервенции.

 

Форма: писмени консултации чрез Портала за обществени консултации. Предвиждат се и провеждане на срещи със заинтересовани страни, изследване на общественото мнение и интервюта с лицата в обхвата на регулациите по закона.

 

Срок за провеждане на консултациите: обществената консултация се открива за 14 дни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на уредбата в сферата на неравноправните клаузи в потребителските договори.

 

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

Портал за обществени консултации (изисква се регистрация)

E-mail k.bozhanov@government.bg и на s.liubenova@eurolex.bg

Адрес: гр. София, ПК 1594, бул. „Дондуков“ № 1

Адрес: гр. София, ПК 1124, ул. „Николай В.Гогол“ №6. Писмата следва да се адресират до Обединение „Консултанти Евролекс и Делчев“, Ръководител на Проект: Андрей Делчев, Телефон: +3592 401 91 60; факс: +3592 40 191 70

Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).

Име на координатора на консултацията и телефон за комуникация:

Северина Любенова, тел.: 0888 599 468.

Обратна връзка: След приключването на обществената консултация всички предложения ще бъдат обобщени в справката за отразяване на предложенията, която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации.

В отговорите си заинтересованите страни следва да посочат кое заинтересовано лице представляват. Тази информация е необходима, за да може след получаване на становищата и препоръките, да се анализира правилно въздействието на предложените изменения и допълнения върху съответната група заинтересовани страни. Не е необходимо посочване на име или наименование на съответното лице.


Дата на откриване: 24.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Защита на потребителите
Дата на приключване: 8.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари