Обществени консултации

Консултационен документ относно извършването на последваща оценка на Закона за туризма

Откриват се обществени консултации по повод извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за туризма /ЗТ/.

Консултацията е насочена към:

- към администрациите и институциите, които реализират и участват в реализацията на регулаторната политика и осъществяват административно обслужване и контрол в рамките на обхвата на ЗТ;

- към физическите и юридическите лица, които са адресати на режимите по ЗТ, участват във формирането на политики, имат интерес към сферата на оценяваната политика.

 

Цел на консултацията: Консултацията се с цел да бъде предоставена възможност на заинтересованите страни да изразят мнението и становището си по приложението на закона, както и да формират препоръки за подобряване на въведените с нормативния акт политики.

 

Съпътстващи цели на консултацията са:

· събиране  на допълнителна информация, данни и знания в сферата на регулиране на Закона за туризма;

·  идентифициране на допълнителни възможности за подобряване на работата на компетентните администрации и постигане на заложените цели;

· оценка на въздействието.

Форма: писмени консултации чрез Портала за обществени консултации. Предвиждат се и провеждане на целенасочени консултации посредством изпращането на конкретни въпросници-анкети до заинтересованите страни, с цел изследване на общественото мнение и интервюта с лицата в обхвата на регулациите по закона.

Срок за провеждане на консултациите: обществената консултация се открива за срок 14 дни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на уредбата на административно обслужване, административно регулиране и контрол в контекста на целите на правителствената политика в областта на туризма в България.

 

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg/

E-mail s.liubenova@eurolex.bg

Адрес: гр. София, ПК 1594, бул. „Дондуков“ № 1

Адрес: гр. София, ПК 1124, ул. „Николай В.Гогол“ №6. Писмата следва да се адресират до Обединение „Консултанти Евролекс и Делчев“, Ръководител на Проект: Андрей Делчев, Телефон: +3592 401 91 60; факс: +3592 40 191 70

Системата за сигурно електронно връчване edelivery.egov.bg (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).

Име на координатора на консултацията и телефон за комуникация:

Северина Любенова, тел 0888 599 468.

Обратна връзка: След приключването на обществената консултация всички предложения ще бъдат обобщени в справката за отразяване на предложенията, която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации.

В отговорите си заинтересованите страни следва да посочат кое заинтересовано лице представляват. Тази информация е необходима, за да може след получаване на становищата и препоръките да се анализира правилно въздействието на предложените изменения и допълнения върху съответната група заинтересовани страни. Не е необходимо посочване на име или наименование на съответното лице.


Дата на откриване: 24.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 8.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари