Обществени консултации

Проект на ПМС за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020-2021 г.

С проекта на Постановление се предлага еднократната помощ за ученици, записани в осми клас за учебната 2020 – 2021 г. да бъде в размер на 250 лв. Еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, се отпуска по реда на чл. 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Новата помощ се отпуска по подобие на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, на семействата, чиито деца са записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 г., когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Помощта се получава при условие, че средномесечния доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 450 лв. Изплащането на еднократната помощ е на два пъти – 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок на учебната 2020 – 2021 г., ако детето продължава да посещава училище. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Заявлението декларация за отпускане на помощта с необходимите към него документи се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството, след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната 2020 – 2021 година.


Дата на откриване: 24.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 8.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 юни 2020 г. 06:32:41 ч.
Aziti

Приход - разход

Да отпадне ограничението в дохода и да се види колко богати родители биха се лишили от помощи, за да не натоварват бюджета на държавата. Вместо документ за приходи, да се приложи документ за планувани или направени разходи. Списъкът при голяма част от учениците няма да е много дълъг - по някои предмети учебници струват по 200 лева, в професионалните училища се изисква специален личен инструментариум, нова униформа, дрехи и обувки за спорт итн

Молбите да предават в училищата (изискващия разходи), а не в социалните служби.