Обществени консултации

НАРЕДБА № 26 за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване и надзора върху тях

С проекта на Наредба за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване и надзора върху тях се предлага да бъде заменена действащата понастоящем наредба.

Законът за гражданското въздухоплаване (чл. 16в, ал. 3) посочва, че министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава наредба, с която определя:       

 

1. условията и реда за издаване и отнемане на свидетелството за извършване на аеронавигационно обслужване и изискванията към лицето, подало заявление за издаване на свидетелство;

 2. начина за организиране и провеждане на проверките за изпълнение на изискванията към лицето, подало заявление за издаване или на което е издадено свидетелство за аеронавигационно обслужване;

 3. условията и реда, при които част от проверките по т. 2 могат да се извършват и от други признати от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията организации, изискванията, на които трябва да отговорят тези организации, както и условията и реда за оттегляне на възлагането за извършване на проверките.

Към настоящия момент тези въпроси са уредени в Наредба № 2096 от 5.12.2006 г. за условията и реда за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България, издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.

С Наредба № 2096 се осигурява прилагането на Регламент (ЕО) № 2096/2005 на Комисията от 20 декември 2005 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги във връзка с Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) и Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе предвижда предоставянето на цялото аеронавигационно обслужване в границите на Общността да е предмет на сертифициране от държавите-членки (чл. 7).

От 7.11.2011 г. е в сила Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010, който отменя Регламент (ЕО) 2096/2005. От същата е дата (7.11.2011 г.) е в сила и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010, който отменя Регламент (ЕО) № 1315/2007 на Комисията от 8 ноември 2007 година относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005.

В тази връзка бяха предприети действия по изменение на действащата нормативна уредба с цел привеждането й в съответствие с Регламент (ЕС) 1035/2011 и Регламент (ЕС) 1034/2011 г. Действащата Наредба № 2096 от 2006 г. възпроизвежда голяма част от съдържанието на Регламент (ЕО) 2096/2005 г. Към момента на издаване на наредбата този подход е бил необходим, тъй като Република България не е била държава-членка на Европейския съюз. Към настоящия момент, с оглед прякото приложение на регламентите, текстовете, които възпроизвеждат разпоредби на регламентите, се предлага да бъдат изменени, като част от разпоредбите на наредбата да препращат към съответните пряко приложими разпоредби на регламентите. Тъй като извършените изменения в текстовете на наредбата са многобройни и съществени се предлага да бъде издадена нова наредба, която да отмени сега действащата. С предложената наредба ще се осигурят мерки на национално равнище за прилагането на Регламент (ЕС) 1035/2011 и Регламент (ЕС) 1034/2011 г.В наредбата са регламентирани процедурите по издаване на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, продължаване на валидността и извършването на изменения в свидетелството. Предвидена е и специална процедура за одобряване на изменения във функционалните системи за извършване на аеронавигационно обслужване в съответствие с изискванията на Регламент 1034/2011. Описани са действията и правата на лицата, извършващи проверките, реда за извършване на коригиращи мерки от страна на проверяваните организации, предвидена е и процедура за издаване на указания за безопасност. Посочени са случаите, в които правата по свидетелството се спират, ограничават или отнемат. В преходните и заключителните разпоредби е предвидено запазването на валидността на издадените по досегашния ред свидетелства в съответствие с чл. 11 от Регламент 1035/2011 г.

 
Лица за контакти:
Лора Клайн
Главен юрисконсулт
ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Тел. 02/ 937 10 95
 
Славко Вараджаков
Старши инспектор
ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Тел. 02/ 937 10 07
 
 

 


Дата на откриване: 28.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 12.3.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари