Обществени консултации

Проект на Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения и/или неспазвания по чл. 27, ал. 6 и 7 от закона за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014 - 2020

Целите, които се поставят с приемането на Правилата са свързани с осигуряване на непротиворечив и приложим по еднакъв спрямо всички бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. подход при определяне на размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ при установени случаи на неспазвания на критерии за допустимост, критерии за подбор, ангажименти или други задължения, произтичащи от предоставеното подпомагане. 
 
Правилата ще осигурят информираност на ползвателите по мерките от ПРСР относно начина на определяне на размера на сумата, подлежаща на възстановяване, в резултат на установени неспазвания от ДФ „Земеделие“ – РА. 
 
С Правилата се цели да се направи диференциация между различните видове неспазвания на еднотипни нормативни и договорни задължения на ползвателите на финансова помощ по съответните мерки от ПРСР 2014-2020 г. Неспазванията в проекта са обособени в четири основни групи - неспазване на критерии за допустимост, критерии за подбор, ангажименти или други задължения.
 
Контактна информация: Iva_Zareva@dfz.bgEmiliya_Radeva@dfz.bg


Дата на откриване: 1.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 2.8.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 юли 2020 г. 11:39:28 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

  1. Предлагам при публикуване на документи за обществено обсъждане същите да бъдат във формат DOC/XLS или еквивалентен формат за да се даде възможност на всеки, който желае да вземе отношение по тях да ползва свободно текстове от тях за позоваване в предложенията или забележките си. Форматът PDF създава ограничения и затруднения в тази връзка.
  2. Предлагам в правилата думата „Бенефициер“ да се замени с „Ползвател“, като се приложи чл. 9, ал. 1 от ЗНА. Ако не се приеме предлагам думата да се замени с „Бенефициент“, както е по ПРСР.

 

29 юли 2020 г. 11:40:49 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 6. (1) Когато неспазването засяга неизпълнение на показателите на бизнес плана, подлежащата на възстановяване финансова помощ се определя на база процент от оторизираната финансова помощ по проекта. Процентът се определя, като от процента на изпълнение на бизнес плана, определен в съответната нормативна уредба/договор се извади установения, при извършване на проверки, определени в националното законодателство и правото на Европейския съюз, процент на изпълнение на бизнес плана, изчислен средноаритметично за проверявания период.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам еднозначно да се определи какво следва да се разбира под „показателите на бизнес плана“.

В образци на бизнес планове по подмерки от ПРСР са записани „Показатели за оценка ефективността на инвестицията и финансовите показатели“- ако това се има в предвид следва да се промени термина в алинея.

Ако се има в предвид приход по бизнес плана, като количество или ст-ст, трябва да се уточни как се изчислява стойността за показателя на бизнес плана, защото в таблиците са записани абсолютни числа, спрямо които трябва да се приложи математическа операция, която да създаде стойност за приложимия показател.

 

29 юли 2020 г. 11:43:31 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 8. (2) Когато неизпълнението е по отношение на условие, което е било основание за избора на кандидата пред останалите кандидати и броят на установените, в резултат на проверките, определени в националното законодателство и правото на Европейския съюз точки, е по-голям от минималния брой на точките за допустимост на кандидатите, определен в съответната Наредба/Условия за кандидатстване, но по-малък от определения при оторизация на окончателното плащане и по-голям от минималния брой на точките, дадени на проектните предложения, за които е бил наличен бюджет, определен в Условията за кандидатстване или в заповедта за съответния прием, в рамките, на който е било подадено и одобрено проектното предложение, подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ се определя на база процент от оторизираната финансова помощ, съгласно приложението.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам алинеята да отпадне.

В доклада към проекта на правила липсва мотиви за въвеждане на това основание за санкция и приложим размер. Не става ясно защо проекти с точки над минималния брой на точките, дадени на проектните предложения, за които е бил наличен бюджет, следва да бъдат санкционирани, при условие, че в период на прием са щели да бъдат одобрени като изпълняващи всички останали условия за приема и изпълняващи всички задължения за допустимост и по бизнес плана в периода на приема.

Ако не се приеме предлагам предложението да бъде оттеглено и да се постави на ново обществено обсъждане след като се мотивира в доклада към проекта въз основа на какви данни и анализ с мотиви е направено предложение, а  ако не се оттегли води до мисъл за необосновано и немотивирано въвеждане на финансова тежест върху Ползватели на БФП, т.е задкулисно въздействие върху бизнеса.

 

29 юли 2020 г. 11:44:11 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 1. По смисъла на тези правила:

5. „Тежестта“ на неспазването зависи от значимостта на последствията от неспазването на ангажименти и/или други задължение и/или критерии за подбор.

- Неспазвания с ниска тежест са такива, които могат да бъдат отнесени към конкретен актив/и и или дейност/и.

- Неспазвания със средна тежест са такива, които не могат да бъдат отнесени към конкретен актив/и и или дейност/и.

- Неспазвания с висока тежест са такива, при които е невъзможно да бъдат отстранени и/или постигането им е невъзможно до края на периода за мониторинг.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам текстове за трите видове тежести да се разширят с текстове, които да обхващат и неспазването на ангажименти, защото те може да не се отнасят до актив или дейност. Предложението е във връзка с ползване на показателя в група I от Приложението към чл. 2, ал. 2.

 

29 юли 2020 г. 11:45:14 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 1. По смисъла на тези правила:

7. „Продължителността“ зависи от времетраенето на въздействието и се определя пропорционално на времетраенето на неспазването спрямо периода на мониторинг, приложим за съответния кандидат, съгласно чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, публикуван в ОВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 320 и посочен в договора за безвъзмездна финансова помощ. .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се прецизира текста като се посочи, че се определя като коефициент на времетраенето на неспазването спрямо периода на мониторинг при спазване на математически правила за окръгляне до втори знак след десетичната запетая.

В предложения текст е записано пропорционално, а в колона „Продължителност“ от Приложението към чл. 2, ал. 2 се извършва умножение с коефициент от колона 5.

 

29 юли 2020 г. 11:45:35 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Приложение към чл. 2, ал. 2

Колона „Системност на неспазването 7 = 6 * 5%“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам текста под наименованието на колоната от „7 = 6 * 5%“ да се промени на „7“, защото в колоната има текстове, които не отговарят на посочената математическа операция, като „Бенефициерът се изключва от възможността да получава подпомагане по същата мярка или същия вид операция за календарната година на констатацията и за следващата календарна година.“

29 юли 2020 г. 11:46:23 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Приложение към чл. 2, ал. 2

II. Група - Неспазване на "Ангажименти" по съответната мярка/подмярка

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам групата да отпадне, защото не е дефиниран еднозначно обхвата на „Ангажименти“, а също така липсва и като определение или термин в договора за БФП. Ако не се приеме предлагам предложението да бъде оттеглено и да се постави на ново обществено обсъждане след като се мотивира в доклада към проекта на правила и еднозначно и обективно се посочи обхвата на „Ангажименти“.

Липсата на обективно определяне на обхвата на „Ангажименти“ чрез правилата или договора за БФП поставя Ползватели на тази помощ в зависимост от субективното мнение на проверяващи, което е пряка предпоставка за корупционни практики.

 

29 юли 2020 г. 11:47:06 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Приложение към чл. 2, ал. 2

II. Група - Неспазване на "Ангажименти" по съответната мярка/подмярка, колона 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам текста в трите реда на колона 2 „100 на сто“ да се промени на „1 на сто“, като отговарящ на тежестта на несъответствието. Ако не се приеме предлагам предложението да бъде оттеглено и да се постави на ново обществено обсъждане след като се мотивира в доклада към проекта на правила защо точно 100 на сто е избран- въз основа на какви данни и анализ с мотиви е избран размера.

Липсата на посочените мотиви в доклада към проекта на правила не мотивира предложения размер и води до мисъл за необосновано и немотивирано въвеждане на финансова тежест върху Ползватели на БФП, т.е задкулисно въздействие върху бизнеса.

 

29 юли 2020 г. 11:47:49 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Приложение към чл. 2, ал. 2

IV. Група - неспазване на "Критерии за подбор" по съответната мярка/подмярка, ред 1 на колона 2

П ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

редлагам текста в трите реда на колона 2 „25 на сто“ да се промени на „0.5 на сто“, като отговарящ на тежестта на несъответствието. Ако не се приеме предлагам предложението да бъде оттеглено и да се постави на ново обществено обсъждане след като се мотивира в доклада към проекта на правила защо точно 100 на сто е избран- въз основа на какви данни и анализ с мотиви е избран размера.

Липсата на посочените мотиви в доклада към проекта на правила не мотивира предложения размер и води до мисъл за необосновано и немотивирано въвеждане на финансова тежест върху Ползватели на БФП, т.е задкулисно въздействие върху бизнеса.