Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Причините, които налагат изготвянето на настоящия проект на Наредба, са както изводите, направени въз основа на проведените изпити от националните външни оценявания в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, и необходимостта да се измерват по-комплексно придобитите ключови компетентности, така и споделени предложения от различни заинтересовани страни относно дейности и процедури по оценяването в системата на училищното образование.

Целите, които се поставят с основните изменения на Наредбата, са свързани с:

1. Прецизиране и допълване на текстовете, свързани с провеждане на изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на първи гимназиален етап, като се урежда времето – след завършване на учебните занятия в X клас.

2. Обогатяване на изпитните тестове за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в Х клас с формат, който допуска интегриране на компетентности по няколко учебни предмета в един тест и конкретизиране на основния учебен предмет, към който се съотнася полученият за всяка задача резултат. Поради смяна на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитието на способности да се решават проблеми е необходимо да се приложи такъв изпитен формат, който да измерва формирането на умения у учениците да прилагат знанията си на практика. Очакваният резултат е да се даде възможност чрез интегрален тест учениците да демонстрират не само придобити знания, но и изградени умения за тяхното прилагане в реални ситуации от живота.  

3. Синхронизиране на изискванията за сроковете за съхранение на окончателните протоколи с изпитните резултати от НВО и ДЗИ, определени в Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Очакваните резултати са насочени към по-голяма вариативност на изпитните тестове, като предпоставка за по-гъвкава организация на националните външни оценявания, както и на повече възможности за провеждане на изпити за промяна на окончателната оценка в гимназиалния етап.


Дата на откриване: 1.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 юли 2020 г. 18:45:53 ч.
Aziti

Какво предхожда и какво следва след изпита

Обхващане на всички ученици, които до момента са показали ниски резултати на НВО, протоколно документиране на неуспеха и евентуален отказ от подкрепа до момента.

Провеждане на предварителни изпити, определяне на пропуските в знанията и уменията на учениците до момента и оказване на целева помощ на учениците, за да могат да покажат по-добри изпитните резултати от НВО и ДЗИ.

Всяка една слаба оценка да се придружава от протокол от положени усилия от страна на учителите с цел подобряване на изпитните резултати от НВО и ДЗИ.

 

07 юли 2020 г. 10:04:19 ч.
Aziti

Кандидатстване

Кандидатсването след 7 клас да става през месец март с оценка от първи срок 7 клас и с портфолио, съдържащо профелирани резулатати от дейности от последните три години (5-7 клас) и мотивационно писмо. Да има минимум праг на оценка по предмет (5 или 6 по основен предмет).

Три години по-рано всяко училище да обявява какви точки за какви дейности ще раздава и децата да могат три години наред да събират точки за участие в профилирани състезания, олимпиади, курсове и други дейности свързани с профила на училището или желаната паралелка.

Оценките от НВО да служат за анализ на дейността на учителите и училищата и да не са определящи за разпределяне на децата по училища.За следването във ВУЗ да има минимум точки от ДЗИ и да не се запълват бройки без показан минимум резултат по определени предмети. Който не е достигал нужните точки, да има право да се яви на изпит в университета, за да подобри резултатите си от ДЗИ. Всеки университет да провержда безплатни курсове за подготовка за вътрешния изпит.

14 юли 2020 г. 04:10:36 ч.
Aziti

Актуализиране на свободните бройки за прием в училищата след 7 клас

Тъй като някои деца с хронични болести и други кандидатстват без оценка от НВО и заемат част от обявените за прием места в паралелките, моля да се оповестява публично И в системата https://priem.mon.bg/, колко са всъщност свободните бройки СЛЕД предварителния прием. Наблюдава ли се във времето тенденция по места за определяне на видове болести при учениците с предварителен прием и практикуващите лекари, диагностицирали болеста? Лечими ли са тези болести, наблюдават ли се подобрение на състоянието във времето и има ли дори излекувани деца? Доколко позитивното развитие на болестта се дължи според ученика на избраното училище при предварителния прием?

Има ли практика за оставане в същото училище след плащане на дарение на училището и ако има такава, по какъв начин се отчитат бройките - чрез предварителния прием или по друг начин?

Има ли други начини за заемаене на обявените бройки в желаноТО училище и ако има такива, моля публично да се информира заинтерсованото общество за отклоненията.

18 юли 2020 г. 21:29:21 ч.
Aziti

Наказателни точки и бонус на НВО

На изпитите НВО да има въпроси с наказателни точки при грешен отговор. По този начин да се ограничи налучкването на отговори при незнание, неувереност в знанията и нагласа "може и да мине". Да има допълнителна задача "бонус" за анулиране на негативни точки на теми като например - описание на моя любим учител, любими игри в училищния двор, техники за самосъхранение, ..