Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

Причините, които налагат изготвянето на настоящия проект на Наредба, са както необходимостта от допълването на наредбата с учебно-изпитни програми за държавните зрелостни изпити в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, които следва да се проведат за първи път през 2022 г., така и становищата на различни заинтересовани страни за оптимизиране на очакваните резултати с цел повишаване на качеството на обучението, практическото му ориентиране и насочването му към придобиване на ключови компетентности.

 С изготвения проект на Наредба се цели:

Да се очертаят общите параметри на учебно изпитните програми - вид, времетраенето, учебно съдържание, оценявани компетентности и минимален праг в оценяването на ДЗИ, като се даде яснота на учениците в профилираните гимназии и в профилираните паралелки в средните или в специализираните училища, които през следващата учебна година започват обучението с и във  втори гимназиален етап, какво ще се проверява чрез зрелостните изпити, които ще полагат през 2022 г., доколкото ЗПУО изисква като втори задължителен държавен зрелостен изпит да положат изпит по предмет по избор, който са изучавали с учебно съдържание за придобиване на профилираната подготовка.

Извън тези основни промени в наредбата се допълват и доразвиват текстове с цел по-доброто прилагане и хармонизиране, напр. въвеждане на поднива по чужд език и преразпределение на броя часове за изучаване на отделни задължителни модули от профилираната подготовка по биология и здравно образование.


Дата на откриване: 1.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 юли 2020 г. 19:09:46 ч.
Aziti

Профилирана подготовка за 5-7 клас по интереси

Задължително предлагане на ученици между 5-7 клас на СИП и ЗИП различен от български език и литература и математика. Профилиране на всички училищата в страната и предлагане между 2 и 4 образователни приоритета. Свобода на всяко училище да развие само план, по който да се обучава учениците в даденото училище и да се развиват техните умения. Предлагане на курсове за външни ученици през ваканциите.

Възможни образователни приоритети

Чужди езици;
Научно-техническа област;
Информационни технологии;

Работа с надарени деца;
Интеграция и междукултурно обучение;
Методи на обучение / Независима работа;
Социално обучение;

Музикално-творческа област / музикално образование;
Спорт и здраве / спортно образование;

Автономен профил

14 юли 2020 г. 22:50:04 ч.
NPetkova

„Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по Български език и литература“

Съгласно чл. 134, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература се полага върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на средно образование.

В раздел III на Приложение № 16 към чл. 10 (а не чл. 18), т. 1 „Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по Български език и литература“ на проекта е посочено, че „Държавният зрелостен изпит включва учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия предмет, изучавани в класовете от втори гимназиален етап:…“.

И неслучайно, някъде към края на приложението, в р. V „Формат на изпита“, второ изречение е вмъкнат текст, според който „Задачите, чрез които се оценяват компетентностите от компонента Литература, се формулират върху невключени в учебните програми художествени текстове, интерпретиращи някоя от посочените теми.“

Уважаеми госпожи и господа, Вашите идеи са като текстовете с дребни букви, които съдържат договори за кредит, застраховки и др. Редовна практика на МОН е да твори нормативни актове за предстояща учебна година в средата на лятото. Ако може тихомълком да проведем поредната реформа в образованието, чиято бомба ще гръмне през 2022 г. Випускът, който през 2020-2021 г. ще бъде в ХI клас, вече преживя казуса ще има матури, няма да има матури в края на годината. Все още не са определени профилиращите предмети по паралелки в някои училища. Уредбата в тази област е оскъдна и свободно интерпретирана в указания на МОН, поради което изцяло се обезмисля изборът на паралелка, направен при кандидатстването след VII клас.

Ако сега Ви е хрумнало да променяте правилата и бързате да го направите чрез приложение в проект на наредба, то трябва да знаете, че някой някога си е взел изпита върху материал, който не е учил, дори не е и прочел. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт. Изменението, което се цели, по никакъв начин не е мотивирано, няма и ред в т.н. мотиви, където да се посочва защо, какво налага и какво се очаква с направеното    предложение, поради което и на това основание предложеният акт е незаконосъобразен. Няма оценка на въздействието! Формалното спазване на изискването на Закона за нормативните актове за 30-дневно обществено обсъждане не е достатъчно, за да се чуят наистина различни мнения и да се отстои позицията на министерството. Не създавайте бъдеще на децата ни, за което образователната система не ги подготвя.

Тъй като цитираният по-горе текст от р. V на приложението е незаконосъобразен и противоречи на други разпореди в същия акт, предлагам да отпадне от проекта или да бъде редактиран по подходящ начин, който съответства на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.

 

 

 

 

18 юли 2020 г. 21:20:19 ч.
Aziti

Наказателни точки и бонус

На изпитите ДЗИ да има въпроси с наказателни точки при грешен отговор (например при откриване на правописни грешки). По този начин да се ограничи налучкването на отговори при незнание, неувереност в знанията и нагласа "може и да мине". Да има допълнителна задача "бонус" за анулиране на негативни точки на обществено значими теми като например - описание на моя любим професионалист, взъимоотношения на работното място, дългогодишен стаж в едина и съща фирма итн