Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Причините за измененията и допълненията в Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование са свързани с:

 • Необходимостта от нормативно определяне на целта на целодневната организация на учебния ден;
 • Отпадане на съществуващите нормативни ограничения, свързани с дневния брой часове за всяка дейност от целодневната организация на учебния ден, със строгото диференциране на условията за начален и за прогимназиален етап и с разширяване на възможностите за преразпределение на групите;
 • Обвързване в по-голяма степен на организацията на дейностите с потребностите на учениците за личностна реализация и с желанието на техните родители;
 • Намаляване на административната тежест в резултат на отпадане на изискването за разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден.

            С предложените промени се цели повишаване на ефективността от дейностите по целодневната организация на учебния ден като се създадат нормативни възможности за по-гъвкаво прилагане на целодневната организация на ниво училище.

            С проекта на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование се постига:

 1. Концептуална промяна в условията за прилагане на целодневна организация на учебния ден – по-малко нормативни ограничения при ясно формулирана цел на този вид организация.
 2. Насърчаване прилагането на смесения блок на целодневната организация (когато дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се редуват с учебни часове от училищния учебен план), който според педагозите дава по-добри резултати за подготовката и развитието на учениците.
 3. Разширяване на възможностите за прилагане на компетентностния подход;
 4. Синхронизиране на дейностите по заниманията по интереси от целодневната организация на учебни ден с изискванията на Наредбата за приобщаващото образование;
 5. По-гъвкави условия за редуване на дейностите от целодневната организация на учебния ден с учебните часове от училищния учебен план;
 6. Педагогическа среда за засилване на взаимодействие и сътрудничество между участниците в образователния процес;
 7. Стимулиране на креативността на педагогическите специалисти за организиране на дейностите съобразно спецификата и възможностите на училището  и особеностите и интересите на учениците.


Дата на откриване: 1.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 юли 2020 г. 19:14:22 ч.
Aziti

Целенасоченост

Съобразване на организация на дейностите в училищното образование с кариерното ориентиране на учениците от 5-7 клас и определяне на образователни приоритети за всяко едно училище.