Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка

Причините, които налагат изготвянето на настоящия проект на Наредба, са както необходимостта от допълването на наредбата с учебно-изпитни програми за държавните зрелостни изпити в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, които следва да се проведат за първи път през 2022 г., и съдържателното осигуряване на обучението по отделни учебни предмети в синхрон с предложени изменения в държавния образователен стандарт за учебни план в основната степен на образование, така и становища на различни заинтересовани страни за оптимизиране на очакваните резултати с цел  повишаване на качеството на обучението, практическото му ориентиране и насочването му към придобиване на ключови компетентности.

 С изготвения проект на Наредба се цели:

  • Да се очертаят общите параметри на учебно изпитните програми - вид, времетраенето, учебно съдържание, оценявани компетентности и минимален праг в оценяването на ДЗИ, като се даде яснота на учениците, които през следващата учебна година започват обучението си във втори гимназиален етап и от 2022 г. ще полагат държавни зрелостни изпити върху учебно съдържание за придобиване на общообразователна подготовка, какво ще се проверява чрез тези зрелостни изпити. 
  • Да се въведат промени в синхрон с промените в Наредба 4 за учебния план – променя се наименованието на предмета околен свят на родинознание, променя се наименованието и се определят очаквани резултати на нов предмет на мястото на информационни технологии в прогимназиалния етап – дигитални технологии и креативност, правят се промени по математика, като се преместват отделни очаквани резултати от прогимназиален в първи гимназиален етап.


Дата на откриване: 1.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 юли 2020 г. 10:05:14 ч.
philipp

Одобрявам стратегията за "Дигитални технологии и творчество", но не одобрявам името на предмета

Приветствам силно добавянето на теми свързани с алгоритми и обвързването им с приложно програмиране в 7 клас. Това, заедно с Компютърно Моделиране в 3 и 4 клас, поне частично ще компенсира историческата грешка с отпадането на Информатика извън математически гимназии и специализирани училища.Не разбирам обаче защо се налага да се измисля ново име "Дигитални технологии и творчество". Можеше спокойно да продължи да се употребява старото наложено и известно в цял свят "Информационни технологии". Още повече, че в предложената стратегия е видимо, че в по-голямата си част и учебните програми ще се припокриват поне в 5 и 6 клас (вероятно ще се редуцира текстообработката и електронните таблици, но това е само предположение от моя страна). Според мен тази промяна в името не е добра идея. Оставете името на предмета "Информационни технологии" - то е разпознаваемо и утвърдено. Няма смисъл да оставяме хората да гадаят какво се учи в часовете по "творчество". Повтаря се същата грешка, която беше допусната с роенето на учебни предмети в първи клас - хората масово се отнасят с насмешка, че в 7 годишни деца уж учат "предприемачество".

06 юли 2020 г. 09:15:39 ч.
m_kirilova

Кога да се учи програмиране?

Разбирам нуждата от промени в предметна област ИТ, но защо програмирането се поставя в една от най-тежките години за учениците в 7 клас?

Мнението ми е, че може съвсем спокойно да бъде ситуирано в 8 клас, а защо не и увеличаване на часовете ако щете с 0.5 час в 8 и 9 клас, за да се компенсира премахването на програмирането от задължителната подготовка (в 9 и 10 клас), нещо което се отчита вече като голяма грешка. 

06 юли 2020 г. 19:19:34 ч.
Aziti

Времетраене на изпита

Предоставяне на повече време на нормалниТЕ деца, които не ходят на частни уроци, не зубрят наготово очакваните отговори от министерството в елитни школи, не автоматизират модели, и се нуждаят от повече време, за да решат и да си проверят задачите.

07 юли 2020 г. 09:46:30 ч.
Aziti

Превенция и предварително оценявани компетентности

Оценяването на компетентности да се прави години преди изпита за НВО и ДЗИ; а за учениците с компетентности, прогнозиращи резултати околко или под минималния праг, да получават целенасочена подкрепа. Да се документира неуспеха на учениците и липсата на адекватна подкрепа в даден момент.

18 юли 2020 г. 21:13:15 ч.
Aziti

Наказателни точки и бонус

На изпитите ДЗИ и НВО да има въпроси с наказателни точки при грешен отговор (например при откриване на правописни грешки). По този начин да се ограничи налучкването на отговори при незнание, неувереност в знанията и нагласа "може и да мине". Да има допълнителна задача "бонус" за анулиране на негативни точки на обществено значими теми като например - описание на моя любим учител, взъимоотношения в семейство, дългогодишно приятелство итн

30 юли 2020 г. 19:16:21 ч.
dtuparova

Дигитални технологии и творчество

Част от коментарите тук съм публикувала и в обсъждането на проекта за изменение на наредбата за учебния план.

Съществува разминаване в наименованието на предмета Дигитални технологии и творчество в двата документа –Проект ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 30.11.2015 Г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА и ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН. В проекта за изменение на наредбата за учебния план фигурира като Дигитални технологии и креативност.

С цел по-ясно съответствие със съдържанието на учебния предмет, предлагам да се промени наименованието на предмета:

варианти:

Дигитални технологии и програмиране

Информационни технологии и програмиране

Дигитални технологии и алгоритми

Продължаването на идеите за програмиране в блокова среда в предмета "Дигитални технологии и творчество" е добър преход в прогимназиален етап към програмирането.

Предметът може да се разшири като задължителен предмет и в първи гимназиален етап.

Появиха се мнения, че в 7. клас ще се затруднят учениците с темитеот програмирането. Напротив, според мен, ако не се натовари учебното съдържание с нов език за програмиране, могат да се направят чудесни проекти с междупредметни връзки, които да подпомогнат усвояването на учебното съдържание по предметите, включени в НВО. Предметът трябва да остане в целия прогимназиален етап. По възможност да се продължи и в първи гимназиален етап.

Имам и по-радикално предложение: във 2. или 3 клас вместо Компютърно моделиране да се изучава предмет Информационни технологии или Дигитални технологии, в който децата да се запознаят с основнни понятия от ИТ, включени в програмата по компютърно моделиране (без програмиране в блокова среда), работа с графичен редактор и евентуално текстов редактор. По този начин по-лесно ще се работи в темите, свързани с програмиране в блокова среда в следващите класове. В 4. клас и може би най-добре в 5. клас да се започне с обучение по програмиране и информационни технологии - разширяване на темите за текстообработка, графика и настоящите теми от ИТ за прогимназиален етап. Продължаване на теми от програмиране и в първи гимназиален етап.

Необходимо е прецизиране на очакваните резултати от обучението в проекта на наредба за изменение и допълнение на наредба 5 от 30.11.2015 за общообразователната подготовка. На места се използват думи като „знае“, „познава“, „има представа“ и др. с нееднозначен смисъл и невъзможност за операционализация на целите на обучение и очакваните резултати, което от своя страна затруднява измерването на постиженията на учениците. (Коментарът ми се отнася до предметите „Дигитални технологии и творчество“ и „Математика“. За другите предмети се въздържам от коментар.)

Подробен коментар на текстовете в „Приложение № 5 към чл. 6, т. 5, отнасящи се до предмета „Дигитални технологии и творчество“ ще изпратя на посочените в сайта на МОН адреси за електронна поща.