Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

Причините, които налагат изготвянето на настоящия проект на Наредба, се основават на приетите изменения в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и са свързани със затваряне на пълния цикъл от прилагане на разработените в съответствие с влизане в сила на ЗПУО рамкови учебни планове и утвърдените заедно с тях учебни програми за основната степен на образование и в резултат на наблюдения и анализи по посока на постигането на очакваните резултати от обучението по различните учебни предмети за степента, както и становища на различни заинтересовани страни за оптимизиране на броя на часовете по отделни учебни предмети и за по-силен акцент в областта на дигитализацията.

Предложения за допълнения и изменения в Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план и причини, които налагат приемането им:

  • Да се увеличи с 0,5 часа седмично изучаването на математика в V и в VI клас, доколкото това време е ключово за задържане и развиване на интереса към математиката, време, в което учениците поставят основата за формирането на математическа компетентност и развиват способности да прилагат математически разсъждения за решаване на проблеми от други предметни области и от  ежедневието.

По този начин, без да се увеличава учебното съдържание, се осигуряват повече часове за упражнения и за практическо прилагане на наученото.

  • Да се осигури по-голяма възможност за практическо прилагане на знания и уменията в областта на география и икономика, особено в VI клас, когато се учи география на света, като се увеличат часовете за изучаване на предмета с 0,5 часа на седмица.
  • Да се надгради компютърното моделиране, изучавано в III и в IV клас, като се свърже с обучението по информационни технологии в нов предмет компютърни технологии и креативност, който да се изучава с 1,5 часа на седмица.
  • Да се постави по-силен акцент върху възпитанието в родолюбие чрез промяна на името на учебния предмет от околен свят на родинознание, доколкото предметът и в момента в съдържателно отношение е обвързан с родината и знанията за нея – исторически, географски, в обществен и в личен план.
  • Да се ангажират по-пълноценно малките ученици в I - III клас с дейности, свързани с проекти, творчество, екипна работа, като се регламентират 5 допълнителни дни за посещения на културни институции, за екскурзии с учебна цел, зелени училища, творчески прояви и т.н., които може да са разположени между учебните дни или след приключване на учебните занятия.


Дата на откриване: 1.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 юли 2020 г. 19:22:28 ч.
Aziti

0,5 часа седмично

Вместо въвеждане на 0,5 часа седмично математика въвеждане на 0,5 часа седмично за
Работа с надарени деца;
Интеграция и междукултурно обучение;
Методи на обучение / Независима работа;
Социално обучение;

06 юли 2020 г. 19:24:55 ч.
Aziti

Математика

Един учител да преподава математика, друг да упражнява материала, а трети да затвръждава и подготвя за писмено изпитване.

Всеки ученик да има право да ходи на консултация, при учителя които си избере.

06 юли 2020 г. 19:29:57 ч.
Aziti

Задължително и безплатно

Допълнителни дни за посещения на културни институции за всички ученици от 1 до 12 клас и финансиране на посещенията от училищния бюджет или чрез допълнителна държавна помощ. Включването на децата да е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, а не пожелателно и според финансовите възможности. При нужда децата да се включват с друг клас.

07 юли 2020 г. 09:39:07 ч.
Aziti

5 допълнителни дни за всички 1-12 клас

Посещенията и дейностите да се извършват в кооперации на ниво клас, а не на ниво училище. Според резултатите на НВОто да се сдружават класове с високи резултати с класове с ниски резултати от други училища. Разпредлението и отчетността да става през РУОто. Децата-отличници, бъдещи ръководни кадри, ще могат да се запознаят с бъдещите си работници или клиенти. Ако деца не присъстват на такви събития по домашни причини, родителите да бъдат поканени да съдействат и участват в организирането на дейностите, както и да посетят на място сдружените училищата. Ако са държавни или общински служители да имат право държавата да им заплати инвестираното време за посещение, както и за написване на протокол за видяното и преживяното от гледна точка на длъжностата им характеристика на работното място и придобито образование. В протокола да се акцентира на описание как работата на съотвентия родител се отразява директно или косвено върху съдбата и качеството на живот на "обикновените" деца.

29 юли 2020 г. 09:31:03 ч.
Боян Пешев

Проекти за учениците от 3 клас

Да се поставят на децата проекти, свързани с развитие на отделни учебни уроци.

Проектите да са екипни (между 3 и 5 ученика) и да се изисква от децата да търсят информация, да обменят предложения и идеи помежду си.

Да се акцентира върху търсенето на достоверни данни и отсяването на ненужна и невярна информация.

29 юли 2020 г. 11:17:03 ч.
nadja1767

за учебен предмет Родинознание

Учебният предмет Човекът и обществото трябва да се нарича РОДИНОЗНАНИЕ, както си беше преди името на този предмет в начален етап! Трябва да се върне това наименование.

 

30 юли 2020 г. 18:23:35 ч.
dtuparova

Дигитални технологии и творчество

Продължаването на идеите за програмиране в блокова среда в предмата наречен Дигитални технологии и творчество е добър преход в прогимназиална степен към програмирането.

  1. Смятам,  че наименованието му може да бъде "Дигитални технологии и програмиране" или "Информационни технологии и програмиране". По този начин наименованието ще отговаря на съдържанието на учебния предмет. Той може да се разшири като задължителен предмет и в първи гимназиален етап.
  2. Появиха се мнения, че в 7. клас ще се затруднят уениците с темите  от програмирането. Напротив, според мен ако не се натовари учебното съдържание с нов език за програмиране, могат да се направят чудесни проекти с междупредметни връзки, които да подпомогнат усвояването на учебното съдържание по предметите, включени в НВО. Предметът трябва да остане в целия прогимназиален етап. По възможност да се продължи и в първи гимназиален етап.
  3. Имам и по-радикално предложение: във 2. или 3 клас вместо Компютърно моделиране да се изучава предмет Информационни технологии или Дигитални технологии, в който децата да се запознаят с основнни понятия от ИТ, включени в програмата по компютърно моделиране (без програмиране в блокова среда), работа с графичен редактор и евентуално текстов редактор. По този начин по-лесно ще се работи в темите, свързани с програмиране в блокова среда в следващите класове. В 4. клас и може би най-добре в 5. клас да се започне с обучение по програмиране и се разшири учебното съдържание по информационни технологии - разширяване на темите за текстообработка, графика и настоящите теми от ИТ за прогимназиален етап. Продължаване на теми от програмиране и в първи гимназиален етап.