Обществени консултации

проект на ПМС за изм. и доп. на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

В Държавен вестник бр. 38 от 2020 г. бяха обнародвани последните изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които влязоха в сила на 24.04.2020 г. Пределната възраст за военна служба на военнослужещите, неупражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване (КСО) беше удължена, а за военнослужещите, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на КСО, към датата на влизането в сила на този закон, се даде възможност пределната възраст за военна служба в интерес на службата  да бъде удължена до три години по решение на министъра на отбраната след мотивирано предложение по команден ред. В изпълнение на разпоредбата на § 7, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) редът за удължаването на пределната възраст за военна служба е определен с проекта на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагането на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ).

С настоящия проект на ПМС се предлага създаване на уредба в ППЗОВСРБ, гарантираща изпълнението и на чл. 156, ал. 3, чл. 160, ал. 4 и чл. 165, ал. 1, т. 12 и 13 от ЗОВСРБ (ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) (ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.).

За прецизиране на уредбата и привеждането й в терминологично съответствие с Класификатора на длъжностите за военнослужещите в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА са направени предложенията за изменения в чл.33, ал. 1, чл. 33а, ал. 1, чл. 33б, който става чл. 33в, чл. 37, чл. 34, чл. 40а и чл. 41, ал.1, чл. 71ф, ал. 1, т. 2 и чл. 151, т. 1 и 4 от ППЗОВСРБ

Направени са и предложения за изменения и допълнения в ППЗОВСРБ, с цел усъвършенстване на процесите по комплектуване на длъжностите за военнослужещи и подобряване на реда за съхраняване и ползване на служебните дела и азбучните служебни карти на военнослужещите.

​ Проектът се публикува на основание чл. 26, ал. 3 и 4 от ЗНА за обществена консултация за 14 дни, с оглед факта, че е необходимо в спешен порядък да се създаде уредба в ППЗОВСРБ, гарантираща изпълнението на последните изменения и допълнения в ЗОВСРБ (обн. ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.)

 


Дата на откриване: 1.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 14.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 юли 2020 г. 08:50:35 ч.
CeSP

уточняване

        Във връзка с предложеното допълнение на текста на чл. 64, ал. 2 би следвало да бъдат предвидени и текстове за запознаване на военнослужещите с решенията и избора на коя длъжност избира да бъде назначен (при решение за повече от една длъжност), аналогични на текстовете от Инструкцията за комисиите за кариерно развитие (Раздел V от Глава четвърта).

 

Посочените текстове в §30-34 не ми отговориха на въпроса: „Може ли да бъде спазена предложената процедура за удължаване на пределната възраст на военнослужещите, навършващи пределна възраст от 01.01 до 30.06.2021 година?“.

Длъжностите на тези военнослужещи не са публикувани в регистъра през 2020 г. и няма да бъдат обхванати от Регистъра през 2021 г. В тази ситуация не може да бъде изпълнено условието на § 30, ал. 1, т. 1.

За да се избегне неравнопоставеност между военнослужещите, следва да се предвиди и процедура за удължаването на пределната възраст в случаите по § 7, ал. 1 и ал. 2, т. 1.

14 юли 2020 г. 14:24:40 ч.
andreygalev

Добавяне на текстове за академичната длъжност „доцент”

В ал. 4, т. 1, буква „а” е необходимо да се добави и академичната длъжност „доцент”.  В чл. 160, ал. 3 от ЗОВСРБ се посочва изрично обхвата на лицата, за които се отнася и това са лицата, притежаващи висше офицерско звание и заемащи длъжност, за която се изисква хабилитация, и лицата по ал. 2.

Смятам, че е удачно в § 31 т. 2, буква „д” на проекта да се добави текста „с изключение на военнослужещите от Военномедицинска академия или Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” – тъй като посочените структури не са висши учебни заведения и имат специфични мисии и функции.