Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № 6 от 5-04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България

Целта на предложеното изменение на чл. 86, ал. 3 на Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (Наредба № 6) е намаляване на административната тежест във връзка с отпадане на условието подновяване на свидетелство на морското лице преди изтичане на срока на същото да се допуска само, когато до изтичане на срока на валидност на свидетелството остават не повече от 6 месеца.

Основен мотив за приемане на посоченото изменение е гарантиране на възможността за извършване на смени на членове на екипажа в контекста на продължаващата епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 и респективно необходимостта от повишаване на ефективността на административно обслужване във връзка с подновяване на свидетелства на морски лица.

Голяма част от регистрираните български морски лица работят за чуждестранни корабособственици, които изискват валидност на свидетелствата за правоспособност и свидетелствата за професионална компетентност на морските лица за минимум една година напред, което влиза в противоречие с разпоредбата на чл. 86, ал. 3, изр. последно от Наредба № 6 и в определени случаи може да доведе до загуба на работни места на български морски лица.

Предвид на настъпилите промени в обществените отношения вследствие на приемането на Законa за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, предложеното изменение на Наредба № 6 е съобразено с § 10 от цитирания закон, който предвижда нова лична карта и ново свидетелство за управление на моторно превозно средство да могат да се издават по искане на лицето преди изтичането на удължения 6-месечен срок на документите.

Изменението на Наредба № 6 не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

Във връзка с мотивите за приемане на предложеното изменение на Наредба № 6, които са свързани с повишаване на правната сигурност и създаване на предпоставки за насърчаване на икономическата активност на морските лица, на заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 и доклада към него и да представят писмени предложения или становища в 14-дневен срок от публикуването им.

Лице за контакти:
Eлеонора Караколева
старши експерт в дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването”
ИА „Морска администрация”,
Телефон: 0700 10 145
e-mail: Eleonora.Karakoleva@marad.bg


Дата на откриване: 2.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 16.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари