Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси

С предлагания проект на постановление на Министерския съвет се предвижда изменение и допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, като се определят такси в размер на 50 лв. (петдесет лева) за вписване на лицата по чл. 4, т. 38 и т. 39 от ЗМИП във водения и поддържан от НАП публичен регистър. С предлаганата нормативна промяна се цели да се изпълни изискването на чл. 9а, ал. 3 от ЗМИП, както и да се обезпечат разходите по поддържане на публичния регистър при минимални разходи за задължените лица. С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага и промяна на чл. 8 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси с оглед прецизиране и актуализиране на разпоредбата.

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:r.k.petkova@minfin.bg; k.simeonov@minfin.bg

 


Дата на откриване: 2.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари