Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 

 

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица се предлага промяна на реда за осигуряване на самоосигуряващите се лица – пенсионери, които не са прекъснали трудовата си дейност и желаят да продължат да се осигуряват за съответните социални рискове в обхвата на държавното обществено осигуряване – право, което им дава Кодекса за социално осигуряване.

 

След приемането на промените отпада изискването тези лица да заявяват желанието си за осигуряване чрез подаване на декларация обр. ОКД-5.


Дата на откриване: 3.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 2.8.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 юли 2020 г. 18:41:19 ч.
elisaP

Предложение

Нищо не пречеше актуалната в момента редакция на чл. 1, ал. 6 да се тълкува по същия начин, по който вече задължително ще се тълкува, ако бъде приета промяната. 

Така или иначе декларацията по ал. 1 се подава "При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност". И досега нямаше опция в наредбата тази декларация да се подава от непрекъсналите дейност лица, след като им бъде отпусната пенсия. Точно така пише и в Указания на НОИ, публикувани на тяхната интернет страница:

https://www.nssi.bg/images/bg/legislation/ukazania/91-01-119-22-04-2013.pdfДо 2019 г. НОИ не създаваше проблеми на лицата, заради които се правят настоящите промени. И изведнъж започна - не изплащаше обезщетения за болнични, не признаваше осигуриетелен стаж при пенсиониране. Нещо повече - даваше указания за корекция на подадените данни с декларация 1.

Не се урежда положението на лицата, които вече са подали въпросните корекции. Какво се случва с тях? Нека има уредба, при която ако лицата са направили корекции, да имат възможност да подадат отново Д1 за коригираните периоди

06 юли 2020 г. 18:47:27 ч.
elisaP

Относно отказаните болнични

С промените в наредбата не се решава проблема с отказите за изплащане на обезщетения за временна неработосспособност на хората, които са осъществявали дейност като самоосигуряващи се лица преди пенсионирането и които не са прекъсвали и възобновявали дейност след пенсионното разпореждане - и съответно не са подавали ОКд-5. 

Може ли да се направи нещо в тази насока  

10 юли 2020 г. 21:33:52 ч.
SchetFinansi

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ В § 4 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ВЪВ ВРЪЗКА с КОВИД 19

Предложение за допълване в § 4 от Преходните и заключителни разпоредби, във връзка с обявеното от 13.03.2020г. извънаредно положение и извънредна епидемиологична обстановка в РБългария.

Вариант за промяна:

§4. За самоосигуряващите се лица по чл.4, ал.3, т.1,2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия и които до датата на влизане в сила на §1 не са прекъснали или прекратили трудовата си дейност, с изключение на случаите на прекъснали и възобновили дейност през периода на обявеното в страна извънредно положение и извънредна епидемиологична обстановка, и са подавали данни по чл.5, ал.4, т.1 от Кодекса за социално осигуряване по реда на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда на подаване и съхранение на данни от работодателите,осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (отм.) и/или на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр.1 от 2020г.), се счита, че са изразили желанието си да се осигуряват по предвидения в наредбата ред.

Обосновка за предложението :

1. Тази промяна ще защити определен кръг от самоосигуряващи се лица, които към момента на влизане в сила на постановлението временно са прекъснали дейността си подавайки декларация по чл.1 ал.2 от Наредбата, по повод обявеното извънредно положение и извънредната епидемиологична обстановка в страната в сила от 13.03.2020г. и в последствие възстановили дейността си, с подаването на Декларация по чл.1 ал.2 от Наредбата с вече декларирано обстоятелство "пенсионер съм и желая да се осигурявам за ...". Същите имат шанс да запазят придобити осигурителни права за предходен период, и да бъдат равнопоставени, което е всъщност и идеята за промяна. С предложението което правим за вмъкване на текст в §4 от ПЗР, с нищо не се нарушава подаваната информация за минали периоди в осигурителната система,  също няма да ощети и държавният бюджет занапред, което всъщност ще се случи ако не се вземе под внимание създалата се ситуация. Ако през месец март 2020г. за тези промени в наредбата се знаеше или поне предполагаше, че ще има постановление, което ще влезе в сила само за непрекъсналите дейност до датата на влизане в сила но постановлението, никой повярвайте въпреки трудностите в този период, който иска да запази правата си, нямаше да прекъсне дейността по повод извънредната и епидемиологична обстановка в страна, и за тези месеци невнесни вноски да се лиши от иначе редовно и срок внасяни осигурителни вноски и подавана информация години назад.

2. ПРЕДЛАГАМЕ СЪЩО, при неприемане на предложението, поне да се помисли за промяна в тази насока. Основанието ни за това предложение се базира на Приетият с Указ71 "Закон за мерките и действията по време на извънредно положение, обявен с решение на Народното събрание от 13.03.2020г.

НАПРИМЕР - Създаване но нов параграф в преходните и заключителни разпоредби с текст за предоставяне на възможност на заинтересованите самоосигуряващи по чл.1 ал. 6 от Наредбата, в определен срок от влизане в сила на постановлението да имат законова възможност за заличат подадените декларации за прекъсване на дейността, подадени в срока на извънредното положение и извънаредна епидимиологична обстановка в страната, съответно внасяне на дължимите осигурителни вноски и подаване на информация по Наредба Н-13, като същите се считат за подадени и внесени в срок, за да се запазят осигурителните права на самоосигуряващите се пенсионери, било то по издадени предписания от НОИ или директно в НАП.

С Благодарност и Надежда за сериозно отношение по казуса, при нерешаването на който няма да се доведе до търсената равнопоставеност за  години назад по обременения с промени, изисквания, тълкуване въпреки дадени указания, и различна съдебна практика на чл.1 ал.6 от Наредбата, към което е насочена и част от сегашната промяната в наредбата, промяна която приветстваме и заставаме зад нея.

13 юли 2020 г. 14:09:01 ч.
elisaP

За разликата между прекъсване и прекратяване на дейност

Друг проблем, който често се среща в практиката е, че след като самоосигуряващото се лице е декларирало ПРЕКРАТЯВАНЕ на дейност, вече никога няма възможност да декларира започване на нова или възобновяване на предишна дейност. Би трябвало в наредбата да се дефинира какво значи прекъсване и прекратяване на дейност не само защото тези думи са абсолютно покриващи се синоними, а и защото създават практически проблем за подаване на ОКд5. 

31 юли 2020 г. 14:56:42 ч.
kgoceva

Предложение за промяна на параграф 4

Във връзка с общественото обсъждане на предложеното Постановление на МС предлагам следния вариант за промяна на §4:

§4. За самоосигуряващите се лица по чл.4, ал.3, т.1,2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия до датата на влизане в сила на §1 и на които към датата, от която е отпусната пенсията, осигуряването не е прекъснато или прекратено и те са продължили да упражняват трудова дейност и са подавали данни по чл.5, ал.4, т.1 от Кодекса за социално осигуряване по ред на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуяващите се лица (отм.) и/или на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр.1 от 2020г.), и са внасяли редовно дължимите осигурителни вноски, се счита, че са изразили желанието си да се осигуряват по предвидения с наредбата ред и са осигурени лица за целия период след датата на отпускане на пенсия.

Мотивите за тази корекция са да се преодолее административната тежест за самоосигуряващите се лица и най-вече за спазване на принципа за равнопоставеност на всички самоосигуряващи се лица, на които е отпусната пенсия и продължават да работят и се осигуряват. Тази промяна е продиктувана от защита на обществения и личен интерес за всички заварени случаи, която да не бъде ограничавана от датите на влизане в сила на Наредбата с оглед действието на §5, и преди тази дата, и датата на публикуване на изменението на Наредбата, с оглед действието на §1.