Обществени консултации

проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

С проекта на ПМС се предлагат изменения и допълнения в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.

Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се командироват за заемане на длъжности извън територията на страната, при условията и по реда на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина. Изключение правят командированите по реда на Закона за дипломатическата служба.

Към настоящия момент съществува празнота в нормативната уредба по отношение на случаите, в които при наличието на строго специфични условия е по-целесъобразно наемането на необзаведени жилища в държавата по местоназначение.

Налице е и необходимост от създаване на правно основание за съобразяване на средствата, дължими на командирования, в случаите в които приемащата страна осигурява част или в цялост дължимите по българското законодателство средства, свързани с командировката.

С предложените изменения и допълнения на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, ще се даде възможност за наемане на необзаведени жилища в държавите по местоназначение, като на командированите служители ще се осигуряват финансови средства.

Ще се регламентира изплащането на средства за командировъчни пари, наем и транспортни разходи, в случаите на пълно или частично поемане на тези средства от приемащата страна.

С измененията и допълненията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, ще се осигури гъвкавост при осигуряването на командированите служители и ще доведе до икономии на финансови средства на Министерството на отбраната.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 и ал.4 от Закона за нормативните актове, проектът на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочна командировка в чужбина, докладът към него и оценката на въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерство на отбраната и на Портала за обществени консултации за 14 дни. Съкратеният срок за предложения и становища се налага с оглед командироването на летателния състав в САЩ за усвояване на новата летателна платформа Ф-16, и свързаната с това необходимост от създаване в спешен порядък на правно основание за съобразяване на средствата, дължими на командирования, тъй като американската страна осигурява до голяма степен дължимите по българското законодателство средства за командировка.

 

 

 


Дата на откриване: 6.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 19.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 юли 2020 г. 16:09:50 ч.
ang

Предложение за изменение

В НДКЧ, в приложение N 3 към чл.22, ал.1, в I.4  израза "... в процент от размера на коммандировъчните  пари...", да бъде замнен с израза "...в процент от базисния размер на дневните командировъчни пари...".

По този начин ще се избегне различното тълкуване, относно определяне на размера на квартирните пари  и начина  на определяне  им ще идентичен с този регламентиран в НКСЗМ.