Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 година

Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), неспециализираните и специализираните училища могат да бъдат обявени за иновативни училища с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, при спазване на изискванията, определени в чл. 38, ал. 7 и в държавните образователни стандарти.

Член 38, ал. 7 от ЗПУО дава възможност да се обявяват за иновативни училища, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Иновативните училища разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението, организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда, използват нови методи на преподаване, разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др. Педагогическите специалисти получават възможности да анализират, експериментират и популяризират иновативните си практики и продукти.

В резултат на увеличаването броя на иновативните училища за учебната 2020/2021 година се очаква: разширяване и устойчивост на училищните иновации; създаване на добри модели училищни практики с възможност за мултиплициране в други училища със сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна; създаване на иновативно пространство между училищата с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения; създаване на мрежа от иновативни училища; усъвършенстване на нормативната уредба, отнасяща се до системата на училищното образование. Посредством определянето на 507 училища за иновативни се очаква да се създадат благоприятни условия за постигане на целта за повишаване качеството на образованието чрез иновации.


Дата на откриване: 8.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.8.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 юли 2020 г. 11:03:35 ч.
gdrumeva

Грешка

Изписаното в Проекта за решение на  МС Основно училище "Св. Климент Охридски" в Добрич всъщност е СУ „Св. Климент Охридски“.

09 юли 2020 г. 12:27:05 ч.
makashelova

Грешка

 

Посоченото в Проекта за решение на МС Основно училище "Цанко Дюстабанов" в град Габрово е закрито през 2018 година.

09 юли 2020 г. 12:41:18 ч.
molinesia

СТАНОВИЩЕ на преподавателите от Катедра „Логика, етика и естетика“, Философски факулет, СУ“Св. Клим

Уважаеми г-н Министър,

След обсъждане на проекта за „Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 година“, преподавателите от катедра „Логика, етика и естетика“ се обединяват около позицията, че предлаганият проект е неприемлив, тъй като неговите недостатъци са фундаментални, не подлежат на корекция, а налагат изготвянето на изцяло нов документ. 

На първо място, неприемливо е, че проект за стратегия не работи с диференциран подход по отношение на идеята за развитие на висшето образование у нас. Липсата на  диференциран подход води до липса на единство в целите и функциите, както и в ценностите на хуманитарните, социалните, частнонаучните и техническите специалности.

На второ място, неприемливо е неглижирането на фундаменталните научни изследвания за сметка на тясно разбраната приложимост. Свеждането на образованието до формиране на компетенции (вж. Дейност 1.1., стр. 51) подменя характера и смисъла на висшето образование и на научното знание. Висшето образование у нас не бива да се редуцира само до пазарно-икономическо развитие за сметка на основните обществени и културни потребности на страната.  

На трето място, в предложения проект се настоява за провеждане на дигитализация на образователния процес, която обаче изглежда недостатъчно осмислена и необоснована. Предложенията в тази насока отново не са съобразени с различните цели на отделните специалности, а почиват на съмнителни  констатации за типовете поколения.

Също така, проектът не обсъжда базови въпроси като стагнацията на нивата на държавно финансиране на образованието и науката в Р. България. В проекта за стратегия този проблем е само маркиран на отделни места (стр. 17; 29, повторено на 44) без да бъде разгърнат. Това води до неговото подценяване и, в крайна сметка, игнориране. Заложеният резултат по цел 3—увеличено финансиране—по същество не съответства на цел, а на мярка; освен това размерът му е крайно недостатъчен за постигането на реални резултати. 

 

В заключение предлагаме цялостно пренаписване на „Стратегията за развитие на висшето образование“, в който процес да бъдат включени представители на академичната общност при прозрачни условия.

 

 

 

София, 06.07.2020 г.                                                                     проф. д-р Александър Гънгов

            Ръководител на катедра „Логика, етика и естетика“

12 юли 2020 г. 18:32:20 ч.
Aziti

Неиновативни

Ама то останаха ли неиновативни училища... Май ръководствата толкова бяха се концентрирали да развиват иновации, че попретупаха някои от задълженията си...

Какво ще се случи с попретупаните ученици?! Връчиха на родителите едни протоколи с пропускиТЕ на децата, но сега да представят И на министерствата, как, кога и по какъв начин се опитаха да изгладят пропуските и да се провери дали са направени същите грешки от протоколите и на НВОто. Моля да разясните каква е целта при изготвянето на протоколите и на кого трябва да го представят родителите този протокол - на частния учител?!

13 юли 2020 г. 14:41:48 ч.
Botewschool

техническа неточност

Здравейте!

     В Проекта на Решение на МС за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 година под № 189 е записан код 1301699, който е  на  ОУ " Христо Ботев"- Велинград, обл.Пазарджик.

     В списъка фигурира името ОУ "Васил Левски".

Информираме Ви за допуснатата техническа неточност, която се надяваме

да бъде коригирана.

 

 

17 юли 2020 г. 18:45:22 ч.
Aziti

Иновативни училища или иновативни паралелки

 

Моля да прецизирате изказа си. Това, че има една иновативна паралелка в дадено училище, не прави автоматично иновативно училищеТО. Така се сее заблуда и може дори да доведе до конфликт сред училищната общност  и вътрешно разделение на иновативни и неиновативни.