Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Постановлението за изменение и допълнение  на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ) цели Правилникът да се приведе  в съответствие с влезлите в сила изменения на Закона за защита на класифицираната информация и приетите подзаконови нормативни актове по неговото прилагане в периода 2017-2020 г. и необходимостта от синхронизирането и усъвършенстването на уредбата, включително намаляването на административната тежест за гражданите.

Изменението и допълнението на ППЗЗКИ е адекватен отговор на все по-бързо развиващите се рискове и заплахи за сигурността на класифицираната информация и особено в областта на комуникационните и информационни технологии. Резултатите от анализа на практическото прилагане на действащите норми изискват предприемане на навременни регулаторни изменения. Това осигурява възможност за прилагане на конкретни и съответни на рисковете и заплахите практически мерки за защита на класифицираната информация. Предложените изменения и допълнения синхронизират и усъвършенстват уредбата в областта на защитата на класифицираната информация.

С Постановлението се намалява административната тежест за лицата, спрямо които ще се извършва процедура по проучване за надеждност за достъп до класифицирана информация, чрез отпадане на изискванията за нотариална заверка на декларацията по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за представяне на служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер и за свидетелство за съдимост, удостоверяващо обстоятелства, касаещи осъждания за умишлени престъпления от общ характер, независимо от реабилитацията.


Дата на откриване: 13.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.8.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 юли 2020 г. 08:51:23 ч.
mmitova

документална сигурност

Относно § 27. В чл. 94, ал. 7 се създава т. 3: „3. в горната и долната част – подходящо ниво на класификация, но не по-ниско от най-високото ниво на документите, които се съдържат в пакета“

Текстът на т.3 трябва изрично да посочва горна лява/дясна или долна лява/дясна част, за да не се допускат разновидности и да се предотврати връщане на материали.

По документална сигурност:

Съгласно чл. 68 на ППЗЗКИ „всеки окончателно изготвен документ, съдържащ КИ представлява държавна или служебна тайна…“  

Следва да се предвиди как се отчитат, съхраняват и унищожават „неоконтачелно изготвени документи“, а именно отпечатани в РКИ документи, съдържащи КИ, съответно отброени като отпечатани екземпляри от печатното устройство, след което се констатира от автора, че има техническа грешка (несъществена по отношение на съдържанието на документа, редакторска). В ЗЗКИ и ППЗЗКИ не съществуват разпоредби за реда на отчитане, съхранение и унищожаване на тези „работни екземпляри“. Съответно – на печатното устройство са отброени 100 листа, в РКИ има регистрирани създадени 67 листа.