Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет има за цел да се осигурят правилните условия за прилагането на новоприетия Регламент (ЕС) 2019/515 относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, с оглед изпълнение на ангажиментите на страната ни по осигуряване прилагането на европейското законодателство в областта на взаимното признаване на стоки.

Предвидените с проекта на Постановление промени са основно от административен и технически характер, произтичащи от необходимостта от актуализиране на препратките към отменения Регламент (ЕО) № 764/2008 и адаптиране съобразно новите положения в Регламент (ЕС) 2019/515 на разпоредбите от действащото ПМС № 165 от 14.07.2004 г.

По-конкретно, промените целят актуализиране на препратките спрямо разпоредбите на глава III от новоприетия Регламент (ЕС) 2019/515 и детайлизиране на функциите на националното звено за контакт, установено в рамките на администрацията на МИ, спрямо разпоредбите от действащото постановление. С направените промени се постига по-голяма яснота и конкретика по отношение на вида на предоставяната информация от съответните администрации – а именно, прилаганите от тях национални технически правила и процедури по предварително разрешение по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/515, както и на начина и сроковете за предоставянето й. Последните са съобразени с основното изискване на чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/515 за предоставяне на отговор от страна на звеното за контакт относно продуктите по получено запитване в срок от 15 работни дни от получаването му.

Предвид включените в Устройствените правилници на МИ, МРРБ и ДАМТН функции на звена от съответната администрация като контактни точки по отношение на обмена на информация относно принципа на взаимното прилагане, въпросните разпоредби също са актуализирани и адаптирани. По този начин създадените и функциониращи звена в структурите на МИ, МРРБ и ДАМТН се запазват и ще продължат да изпълняват възложените им функции съгласно Устройствените правилници на трите администрации, без въвеждане на съществени промени в тях.


Дата на откриване: 14.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 31.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари