Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

Причините, които налагат приемане на изменението на наредбата е промяната в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, обнародвана в Държавен вестник, бр. 100 от 2019 г. С предложеното изменение се привежда наредбата в съответствие със законовите разпоредби, касаещи правата на военноинвалидите и военнопострадалите и в частност правото им получаване на лекарствени продукти и размера на съответното доплащане. Целта е и в подзаконовата нормативна уредба да се регламентира вече разписания в закона размер на доплащането от страна на военноинвалидите и военнопострадалите в качеството им на пациенти. С преодоляването на несъответствието между закона и наредбата, ще се предотврати възможността за противоречиво тълкуване от страна на адресатите на посочените нормативни актове.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 16.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 14.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари