Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България цели привеждане на текстовете на наредбата в съответствие със следните изисквания на вторичното право на Европейския съюз:

-                   Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2032 на Комисията от 20 ноември 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 416/2007 на Комисията относно техническите спецификации за известия до корабните водачи (ОВ, L 332/1 от 28.12.2018 г.);

-                   Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1973 на Комисията от 7 декември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 909/2013 за определяне на техническите спецификации на системата за изобразяване на електронни карти и информация за корабоплаването по вътрешните водни пътища (ECDIS за вътрешните водни пътища) в съответствие с Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 324 от 19.12.2018г.);

-                   Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/838 на Комисията от 20 февруари 2019 година относно технически спецификации за системите за проследяване и локализиране на корабите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 415/2007 (OВ L 138 от 24.05.2019 г.).

Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България (наредбата) се прилага за предоставянето на речни информационни услуги в българския участък на река Дунав и в разположените на него пристанища и специализирани пристанищни обекти.

С наредбата се определят условията, редът и видът за предоставяне на речни информационни услуги за корабния трафик по вътрешните водни пътища на Република България и за международен обмен на речни информационни данни.

Основен мотив за предложеното изменение и допълнение на наредбата е повишаване на безопасността на корабоплаване по река Дунав и подобряване на оперативната съвместимост на предоставяните речни информационни услуги  в съответствие с цитираните регламенти за изпълнение, както следва:

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2032 на Комисията от 20 ноември 2018 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 416/2007 на Комисията относно техническите спецификации за известия до корабните водачи разширява техническите спецификации за известия до корабните водачи, като включва нов вид съобщения, отнасящи се до метеорологичната обстановка.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1973 на Комисията от 7 декември 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 909/2013 за определяне на техническите спецификации на системата за изобразяване на електронни карти и информация за корабоплаването по вътрешните водни пътища (ECDIS за вътрешните водни пътища) разширява списъка на кодовете на водни пътища, установен в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 909/2013, с цел да се даде възможност на държавите членки да въвеждат по последователен начин обекти по съответните водни пътища.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/838 на Комисията от 20 февруари 2019 г. относно технически спецификации за системите за проследяване и локализиране на корабите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 415/2007 актуализира въз основа на придобития опит и технологичен напредък техническите спецификации, отнасящи се до специфичните съобщения на приложенията на системите за проследяване и локализиране на корабите.

С приемането на предложеното изменение и допълнение на чл. 8, ал. 2 на наредбата се разширява обхвата на техническите спецификациите, приложими при предоставянето на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища, с посочване на изискванията на горецитираните регламенти за изпълнение на Европейския съюз.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г.) и чл. 35, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е приложено становище на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и приложена одобрена финансова обосновка в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Към този доклад се прилага частична предварителна оценка на въздействието на проекта на акт, съобразена с бележките и предложенията, съдържащи се в становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет.

В съответствие с чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, проектът на постановление, докладът, съгласуваната частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Предвид обстоятелството, че предложените нормативни изменения произтичат от посочените по-горе регламенти за изпълнение, които са влезли в сила за Република България и се прилагат пряко, на заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с документите към проекта на постановление на Министерския съвет и да представят писмени предложения или становища в 14-дневен срок от публикуването им.

 

Лице за контакт:
Eлеонора Караколева
Старши експерт,
„Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването",
ИА „Морска администрация”,
Телефон: 0700 10 145
E-mail: Еleonora.Karakoleva@marad.bg
 


Дата на откриване: 17.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 31.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари