Обществени консултации

Проект на наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия

Причините, които налагат приемането на наредбата, са свързани с необходимостта от привеждането на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) (приети със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., обн. ДВ, бр. 102 от 2018 г.). Проектът е съобразен с действащото към момента законодателство и обществените отношения, регулирани от Закона за медицинските изделия (ЗМИ), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), Закона за здравето (ЗЗ), Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ).  С измененията в ЗМИ е променен редът, по който се издава наредбата за условията и редът за включване в списъка по чл. 30а от закона и за неговото поддържане.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: –vvasiyanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 18.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 16.8.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 август 2020 г. 20:27:45 ч.
idobrovolov

Коментари и препоръки по проекта на новата наредба за условията и реда за съставяне на списък на мед

Коментари и препоръки по проекта на новата наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
 
 
 
 
Уважаеми дами и господа,
 
от БГАСИСТ ООД, специализирано предприятие, което предлага на българския пазар високо технологични помощни средства за хора със зрителни увреждания. След като се запознахме с текста на проекта на новата наредба за медицинските изделия и помощните средства ви предлагаме следните коментари и препоръки:
 
 
1. Относно списъка за помощните средства и медицинските изделия за хора с увреждания:
- в чл. 53 не е отчетена нормативно предвидената към момента възможност помощните средства и медицинските изделия да се предписват и от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК.
- списъкът не е ясно отграничен от списъка с медицински изделия - помощните средства и медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания са различни от списъка с медицински изделия по ЗМИ; те се предписват/отпускат на хора с увреждания при определени условия; тези условия не са описани в наредбата, и въобще, няма никакъв списък; до влизането на тази наредба ще се ползва досегашния списък, но новия списък и начинът за неговото съставяне не е регламентиран в наредбата;
- чл. 55, т. 3 препраща към списъка по чл. 1, т. 1 буква Б, но в чл. 1., т. 1 се споменава само списъка с медицински изделия, а буква Б само посочва източника на финансиране; от текста на чл. 1 не става ясно, че и помощните средства и медицинските изделия за хората с увреждания се регламентират с тази наредба.
- за помощните средства - текста на чл. 55, т. 4 изисква "да са произведени в условията и изискванията на системите за управление на качеството, съгласно приложимите за тях стандарти.", но такива стандарти не са конкретизирани, определени или определяеми 
- не е уточнено за кои средства и изделия какви стандарти се прилагат.
 
2. Относно комисиите: 
- не е достатъчно прозрачен и публичен реда, по който се определя съставът им. По отношение на комисията за определяне на списъка за помощни средства и медицински изделия за хора с увреждания, не са включени представители на самите хора с увреждания.
 
 
Във връзка с последващите обсъждания и дискусии по проекта на наредбата, като фирма специализирана в предоставянето на стоки и услуги за хора със зрителни увреждания, изразяваме готовност да се включим както по нормативната уредба, така и по въпросите свързани с наличните на пазара техническите помощни средства, техните функционалности и характеристики.  
 
За връзка с нас:  тел.: 0899 88 44 54, и имейл: office@bgassist.com
 
 
С уважение,
Иван Доброволов
 
БГАСИСТ ООД