Обществени консултации

Проект на Национална инициатива "Работа за младите хора в България" 2012 - 2013 г

Националната инициатива "Работа за младите хора в България" ще се реализира през периода 2012 - 2013 г., когато се очаква в страната да се ускори излизането от икономическата криза и да се постигне напредък по отношение осъществяването на националните цели в Стратегия "Европа 2020". Качественото образование и обучение, успешната интеграция на пазара на труда и повишената мобилност на младите хора са от ключово значение за разгращане на пълния потенциал на младите хора и постигане на целите на "Европа 2020".

Националната инициатива "Работа за младите хора в България" е в съответствие с инициативите на ЕК в т.ч. инициативата "Младежта в движение" от 2010 г. - водеща инициатива на Стратегия "Европа 2020", инициативата "Възможности за младежта" и други документи на ЕС.

Целевата група в Инициативата са безработни или неактивни млади хора до 29 годишна възраст, включително и младежи във възрастовите граници 15-24 години, за която група съгласно данните на Евростат се изчисляват индикаторите за активност, заетост, безработица и др.

Идентифицирани са основните предизвикателства и причини за младежката безработица и неактивност по време на кризата.

Основното направление на действие е активирането на младите хора без работа.

Подкрепата при прехода от образование към заетост, осигуряване на първа работа и повишаване на заетостта има решаваща роля за трудовата реализация на младите хора. Предвижда се сключване на национално споразумение "Първа работа" със социалните партньори.

Националната инициатива "Работа за младите хора в България" 2012 - 2013 ще бъде финансирана в рамките на бюджетите на отговорните институции и чрез ползване на финансова подкрепа по съответните програми на ЕС в областта на образованието, младежта и учебната мобилност, както и по линия на структурните фондове.


Дата на откриване: 9.3.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.3.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари