Обществени консултации

Проект на Наредба за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и Малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

 

С проекта се цели стопаните да бъдат компенсирани в най-кратки срокове, още в рамките на настоящата стопанска година. По тази причина, при разпределението на средствата за основен критерий е възприет размерът на направените допълнителни разходи по прилагане на противоепидемиологичните мерки в стопанствата, като за целта се използват представени данни от браншови организации и официални източници на информация.

 

  Отговорна структура:

  дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ

  Електронен адрес:

  IMarkovska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 17.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 31.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 юли 2020 г. 12:42:40 ч.
BULPROFOR

Предложение за включване на клаузи за подпомагане и на горския сектор

БУЛПРОФОР е браншова организация на практикуващи лесовъди и горски предприемачи в България с 20 г опит в сектора.

Както обикновено МЗХГ се оказва мащеха за горския сектор и никъде в документите няма и следа за гори, горски дейности и заети в горското стопанство лица и фирми. Думата "гори" за МЗХГ съществува само в абривиатурата на министерството и на главните раздели за подпомаген (Приложение-1, 4 и 5-II), но в съответното съдържание на наредбата и посочените приложения, където е подроното изброяване на допустимите област за подпомагане горските дейности и лица, вкл. фирми, производители - горски стопанства и собственици на гори, работници и т.н. липсват.

Не е така в Регламента на ПРСР и нашите партньори от европейските страни го потвърдиха категорично. Техни фирми се възползват вече от подобно подпомагане. Нестига, че Указанията за Мярка 8, / и 8.6 беше безпардонно в грубо нарушение на регламента занемарена буквално доскоро, но и сега МЗХГ иззе парите под-мерките, които останаха нереализирани и сега с тях иска да компенсира допълнително и пак хора извън горския сектор.

ИАГ не е уведомявана, като че ли не съществува, и не участва при взимане на подобни решения - ЗАЩО? изобщо има ли някой на ръководен пост във ведомството, който да го е грижа какво се случва в горския сектор, който е в най-голямата си криза от всички години на прехода насам...?

Ще направим конкретни предложения по текстовете на наредбата и на нейните приложения.

24 юли 2020 г. 21:20:26 ч.
p.todorov

Система ИСУН и прилагане на ЗУСЕСИФ

От проекта на доклада с описаните мотиви изготвен от заместник министъра на земеделието, храните и горите, не става ясно защо се заобикалят условията по прилагане на Закона за управление на средствата  от европейските структурни и инвестиционни фондове и при кандидатстването не се използва информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ, известна още и като ИСУН? Моля, да се дадат смислени обяснения за тази аномалия, още повече в контекста на продължаваща извънредна епидемична обстановка се предвижда лично присъствено кандидатстване в регионалните общински структури. Това условие съвсем нормално може да се счете и за подигравка към всички друго засегнати и участвали по аналогични процедури за подпомагане чрез системата ИСУН.

28 юли 2020 г. 09:28:31 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам в наредбата думата „Бенефициер“ да се замени с „Ползвател“, като се приложи чл. 9, ал. 1 от ЗНА. Ако не се приеме предлагам думата да се замени с „Бенефициент“, както е по ПРСР.

 

 

Чл. 2. (1) Подпомагат се земеделски стопани, малки и средни предприятия и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата предизвикана от COVID-19, като с подкрепата ще се постигнат следните цели, към които е насочена мярката:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се уточни, че в обхвата се включват и „микро“ предприятия.

 

 

Чл. 2. (1):

1. осигуряване непрекъснатост на селскостопанските дейности и на дейността на малките предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти ;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се уточни, че в обхвата се включват и „микро“ предприятия.

 

 

Чл. 3 (1) Подпомагането по мярка „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ се предоставя в три подмерки:

1. “Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1” – за земеделски стопани, извършващи дейност в секторите „Растениевъдство” за културите от приложение № 1, “Животновъдство” (говеда, биволи, овце и кози) и/или “Пчеларство”.

2. “Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 2” – за земеделски стопани, извършващи дейност в сектор „Растениевъдство“ за други култури, различни от тези в Приложение № 1, и/или сектор „Животновъдство“ за свине и птици;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се уточни обхвата за двете точки „за микро, малки и средни предприятия“, както е в точка 3.

 

 

Чл. 6.  (1) Допустими за подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 2 са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.), които са:

1.  земеделски стопани,  кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или

2. бенефициери с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се добави нова точка „3. бенефициери с действащ договор/ангажимент по мерките от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023г.“

 

 

Чл. 7. (1):

1. малки или средни предприятия, съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти, включени в приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на посоченото приложение.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се уточни, че в обхвата се включват и „микро“ предприятия.

 

28 юли 2020 г. 09:29:00 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 11. (1) За допустимите за подпомагане кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 2  финансовата помощ се предоставя на база средносписъчен брой на персонала за периода март-юни 2020 г., по данни предоставени от Националната агенция за приходите (НАП).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се прецизира текста, ако не е съгласувана с НАП справка, която да показва показателя, защото в противен случай трябва да се изисква от кандидата.

 

 

Чл. 11. (3) Не се подпомагат дейности в земеделски стопанства отглеждащи свине и птици, в които има регистрирани огнища на заразни болести в периода до кандидатстване по мярката, съгласно данни предоставени от Българската агенция по безопасност на храните.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам текста „в които има регистрирани огнища на заразни болести в периода до кандидатстване“ да се промени на „в които има регистрирани огнища на заразни болести към момента на кандидатстване“.

Предложението отчитана положените усилия за справяне със заразна болест към момента на кандидатстване, а не наказване за това!

 

 

Чл. 12 (3) За кандидатите по ал. 1 финансовата помощ се предоставя в следните производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се добави нова точка „9. винено грозде.“, защото не всички винопроизводители са се възползвали от антикризисните мерки от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023г.

 

 

Чл. 12  (4) Подкрепа не се предоставя за дейности свързани с риба и рибни продукти, гроздова мъст, вино и оцет.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да отпадне, защото не всички винопроизводители са се възползвали от антикризисните мерки от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023г.

 

 

Чл. 14. (1) За кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 1 еднократната финансова помощ е в размер на:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се създаде нова точка за „десертно грозде“ и да се определи помощ по нея спрямо площ.

 

28 юли 2020 г. 09:29:21 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 19. (1) Кандидатите за финансово подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 2 подават заявление за подпомагане за съответната подмярка, съгласно приложение № 5, съответно №  6 в общинска служба по земеделие (ОСЗ) по:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се даде възможност и за кандидатства по електронен път, например чрез ИСУН или чрез електронна поща с подписани с КЕП документи за да се попречи на струпване на кандидатите в помещенията на ОСЗ в условията на COVID-19.

 

 

(2) Служителите от общинските служби по земеделие оказват помощ на кандидатите по ал. 1 при въвеждане на данните в заявленията за подпомагане. Въвеждането на данните се извършват в присъствието на кандидата.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се прецизира текста „оказват помощ на кандидатите по ал. 1 при въвеждане на данните в заявленията за подпомагане“, защото не предполагам, че Кандидата ще работи на компютър в ОСЗ, а  това ще се извършва от служител на службата.

 

 

Чл. 20. (2) Към заявлението за подпомагане по ал. 1 кандидатите прилагат следните документи:

1. Удостоверение за липса на задължения от общината по седалище на кандидата.

2. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (приложение № 2 )

3. Декларация по чл. 54 от ЗОП (приложение № 3)

4. Удостоверение от Националния статистически институт за определяне на кода на основната и допълнителни икономически дейности на кандидата.

5. Отчет за приходите и разходите за 2019 г. и за периода март-юни 2020 г.

6. Оборотна ведомост за периода 2019 г. и периода март-юни 2020 г.

7. Справка за актуално състояние на всички трудови договори, заверена от НАП за периода март – юни 2020 г.  – за кандидати, заявили подпомагане по чл. 12, ал. 1, т. 2.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се поясни какви документи прилагат кандидати, които не водят двустранно счетоводство!
 2. Предлагам да се уточни дали документите може да се представят, като заверено от кандидата копие или задължително се прилагат в оригинал.
 3. Предлагам документите по точки №№ 1, 4, 7, защото информацията е достъпна от ДФЗ по електронен път, както е по примера на мерките за COVID-19 от ОПИК.
 4. Предлагам да се уточни, че декларацията за МСП се попълва по „Указания за попълване на Декларацията за МСП“ към нея за да не се изисква справката към нея при независимо предприятие.
 5. Предлагам ОПР 2019 да се изисква във формат на НСИ към „Справка за предприятие“. Каква информация ще се ползва за съпоставимост при условие, че отчета е за 12 месеца а не само за периода март-юни 2019г. Коректно ли е определен периода?
 6. Предлагам ОПР периода март-юни 2020 г. да се изисква във формат на НСИ към „Справка за предприятие“.
 7. Предлагам да се уточни оборотната ведомост по точка 6 на синтетично или аналитично ниво на сметките трябва да се представи. Каква информация ще се ползва за съпоставимост при условие, че оборотната за 2019г. е за 12 месеца а не само за периода март-юни 2019г. Коректно ли е определен периода?
 8. Предлагам да се прецизира дали тази справка ще позволи изчисляване на средносписъчен брой на персонала, ако следва да се приложи методиката на НСИ за това? Не трябва ли да се изисква справката от Кандидата?
 9. Предлагам да се поясни дали следва да се представя удостоверение от банка за банкова сметка, по която ще се изплаща финансовата помощ.

 

 

Чл. 21. (1) След приема на заявления за подпомагане ДФЗ-РА:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се уточни максимален срок за обработка на постъпилите заявления за подпомагане.
 2. Предлагам да се уточни реда за публикуване на информация за одобрените кандидатите и БФП- заповед, име, град, ЕИК по ТР или БУЛСТАТ, УИН, заявена помощ, одобрена помощ.

 

Чл. 24 (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април РА публикува на електронната си страница информация за предходната финансова година за ползвателите на помощта, на които е извършено плащане.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се разшири с информация за одобрените кандидати и одобрената БФП незабавно след приключване на разглеждане на всички заявление за подпомагане.

 

Приложение № 3 към чл. 8, ал.3

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

за отсъствие на обстоятелства по чл. 54 от ЗОП

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се поясни какви са изискванията за подписване на декларацията, и дали следва да се подпечатва от ЕТ и ЮЛ.

 

28 юли 2020 г. 09:29:38 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Приложение  № 5

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ/ПЛАЩАНЕ  за кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се поясни какво следва да се попълни в полета:
 • Данни от документ за самоличност
 • Управляващо лице- представляващо лице по ТР?

 

 1.  За поле „Прилагам копие от удостоверението за номер на банкова сметка“ има ли вариант да не се прилага документа или се изисква задължително?

 

 

II. Подпомагани дейности

В сектор "Растениевъдство" за отглеждане на културите от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от ПРСР 2014 – 2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се поясни какво следва да се попълни в колона „Допустими площи за подпомагане по подмярката (ха)“ и кой попълва колоната?

 

 

II. Подпомагани дейности

Кандидат по ПРСР 2014-2020 (когато кандидатът не е подал валидно заявление за директни плащания за К 2019 и К 2020)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се уточни къде се попълва „ДА/НЕ“, защото в главата на таблица е обособена колона, която в редове липсва?

 

II. Подпомагани дейности

В сектор "Животновъдство" за отглеждане на говеда, биволи, овце, кози

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се поясни какво следва да се попълни в колона „Допустими животни за подпомагане по подмярката (бр.)“ и кой попълва колоната?

 

 

II. Подпомагани дейности

Кандидат по ПРСР2014-2020 (когато кандидатът не е подал валидно заявление за директни плащания за К 2019 и К 2020)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се уточни къде се попълва „ДА/НЕ“, защото в главата на таблица е обособена колона, която в редове липсва?

 

 

II. Подпомагани дейности

Кандидат за De Minimis за пчели за Кампания 2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се поясни какво следва да се попълни в колона „Допустими пчелни семейства за подпомагане по подмярката (бр.)“ и кой попълва колоната?

 

II. Подпомагани дейности

Кандидат по ПРСР2014-2020 (когато не е кандидат за De minimis 2019)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се уточни къде се попълва „ДА/НЕ“, защото в главата на таблица е обособена колона, която в редове липсва?

 

III. Финансиране

Кандидатствам за еднократна финансова помощ съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата на база размера на площите и/или броя на животнитете и/или броя на пчелните семейства в размер до левовата равностойност на 7000 евро.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Къде се маркира, че се кандидатства за това подпомагане?

 

 

IV. Обща декларация

С подписване на заявлението за подпомагане, декларирам, че:

1.         Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се посочи общодостъпно място, където кандидата може да се запознае с конкретните правила, които се декларират по настоящата точка.

 

28 юли 2020 г. 09:30:20 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Приложение № 6 Чл. 19, ал.1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ/ПЛАЩАНЕ  за кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 2

В сектор "Животновъдство" за отглеждане на свине и/или птици

Кандидатът е одобрен за държавна помощ през 2019 г. по схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”

Да/Не

Кандидатът продължава да отглежда свине към 13.05.2020 по данни от БАБХ

Да/Не

 

Кандидатът е одобрен за държавна помощ през 2019 г. по схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците"

Да/Не

Кандидатът продължава да отглежда птици към 13.05.2020 по данни от БАБХ

Да/Не

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се поясни къде или как да се удостоверени „ДА/НЕ“, защото няма поле или място за това.

 

 

Лица, осъществяващи дейности по отглеждане на свине

 

Брой заети лица в периода март-юни 2020:

Отработени часове на заетите лица в периода март-юни 2020:

 

 

 

Лица, осъществяващи дейности по отглеждане на птици

 

Брой заети лица в периода март-юни 2020:

Отработени часове на заетите лица в периода март-юни 2020:

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се поясни по каква методика следва да се определи едно лице като заето за да се включи в „Брой заети лица в периода март-юни 2020“, като се поясни кои лица не следва да се включат и при какви условия на КТ.
 2. Предлагам да се поясни по каква методика следва да се определят „Отработени часове на заетите лица в периода март-юни 2020“ и с каква справка кандидата ги доказва.

 

 

III. Финансиране

Кандидатствам за разходи съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата на база средносписъчен брой на персонала за периода март-юни 2020 г.

Общ брой заети лица:

 

 Кандидатствам за разходи в размер на:

лв.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В текста над таблицата е записано „средносписъчен брой на персонала за периода март-юни 2020 г“, а в таблицата е записано „Общ брой заети лица“. Предлагам да се поясни какво следва да се запише в първата колона, защото в текстове се описват два различни вида брой персонал. С какъв документ от кандидата се доказват данните?

 

28 юли 2020 г. 09:31:20 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Приложение № 7 Чл. 20, ал.1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ  за кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 3

4. Производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти

(Допустимо е отбелязването на повече от един сектор)

Наименование на производствения сектор:

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се уточни приложим списък със сектори за поле „Наименование на производствения сектор“, които следва да се запишат в него.

 

 

Регистриран спад в приходите от продажби март - юни на 2020 г., спрямо периода март - юни на 2019 г

отбележете в %

 

………..

 Кандидатствам за финансова помощ в размер на:

лв.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се уточни от кой документ се взема и доказва спада в колона „отбележете в %“.

 

28 юли 2020 г. 09:33:18 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Приложение № 7 Чл. 20, ал.1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ  за кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 3

Регистриран спад в оборота спрямо средноаритметичния оборот за  месец март, април, май и юни 2019 г. спрямо 2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се уточни в колони „Нетните приходи от продажби  месец март, април, май и юни 2019“ и „Нетните приходи от продажби за месец март, април, май и юни 2020 г(в лева):“ данните от кои документи се вземат за попълване, защото в ОПР са в хил. лева, а оборотните не са по месеци?
 2. Ползва се термина „Нетните приходи от продажби“, което отговаря на код 15100 от ОПР по образец на НСИ към „Справка за предприятие“. Предлагам да се уточни дали еквивалентните данни в лева ли следва да се попълват за месеците?

 

28 юли 2020 г. 09:33:31 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Приложение № 7 Чл. 20, ал.1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ  за кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 3

 

2

Кандидатствам за разходи съгласно Чл. 16, ал. 1, т. 2 от Наредбата на база средносписъчен брой на персонала за периода март-юни 2020 г.,

Брой заети лица :

 

 Размер на разходите:

лв.

     

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В текста над таблицата е записано „средносписъчен брой на персонала“, а в таблицата е записано „Брой заети лица“. Предлагам да се поясни какво следва да се запише в първата колона, защото в текстове се описват два различни вида брой персонал. С какъв документ от кандидата се доказват данните?