Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии

От началото на 2019 г. е в сила нов Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 19.1.2019 г.), с който е отменен Законът за физическото възпитание и спорта от 1996 г. В чл. 102, ал. 5 от новия ЗФВС е предвидено изграждането и експлоатацията на спортните обекти - открити спортни стрелбища, извън границите на урбанизираните територии да се определи с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на младежта и спорта и министъра на вътрешните работи.

Действащата досега наредба е от 2013 г. и продължава да се прилага на основание на § 9, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на новия ЗФВС, доколкото не му противоречи - Наредба № V-12-299 от 2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии (Наредба № V-12-299 от 2013 г.) (обн., ДВ, бр. 83 от 2013 г.), подписана от министъра на инвестиционното проектиране, министъра на младежта и спорта и министъра на вътрешните работи. С наредбата са определени условията и редът за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии за стрелковите спортове динамична стрелба, ловна стрелба и биатлон, в т.ч. и изискванията за тяхното безопасно ползване, поддържане и контрол.

Създаденото основание в чл. 102, ал. 5 от новия ЗФВС наложи изработването и издаването на изцяло нова наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на младежта и спорта и министъра на вътрешните работи. С новия подзаконов нормативен акт ще бъде отменена Наредба № V-12-299 от 2013 г.


Дата на откриване: 20.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 19.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари