Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Държавна агенция за изследвания и иновации

Настоящият проект на постановление цели конституирането на Държавна агенция като специализиран орган към Министерския съвет за разработване и изпълнение на държавната политика по изследвания и иновации. Проектът предвижда Държавната агенция за изследвания и иновации да играе ролята на специализиран орган, подчинен на Министерския съвет, ръководещ и изпълняващ държавната политика в областта на изследвания, иновациите и технологиите.
 
Предметът на работа на Държавната агенция ще е обособена политика, несъвпадаща с правомощията на министерство, съгласно изискванията на Закона за администрацията. Политиката по изследвания, иновации и технологии, включва приложни научни дейности, стимулиране на иновациите, на трансфера на технологии, на внедряването на научните постижения в реалния сектор, развитието на иновационна инфраструктура, насърчаването на органичното взаимодействие между научни звена и икономически оператори – не само в сферата на природните и на социалните науки, но и на цели сфери от обществения живот. В този смисъл тази политика няма да обхваща дейностите по фундаментална наука, по развитие на академичната система в страната, както и тези по директно подпомагане на конкуретноспособността на малките и средни предприятия в страната. С цел по-ясно разграничаване на тези сфери на въздействие от страна на държавата, нормативната база в тези области ще бъде пригодена към централизирания подход, изразен в доклада. Проектът на постановление определя йерархичното място на Държавната агенция в системата на изпълнителната власт, като указва структурата на ръководство и функцията на бюджетен разпоредител на това ново звено. Същевременно се предвижда изборът на председател и заместник-председатели, както и трайното уреждане на устройството на агенцията, да се случат с по-късни актове на Министерския съвет.
 


Дата на откриване: 21.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.8.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 юли 2020 г. 11:34:29 ч.
poptolev-tn

Абсолютно ненужна административна структура.

Според Закона за администрацията, цитирам: „Държавната агенция е администрация на пряко подчинение на Министерския съвет за разработване и осъществяване на политика, за която не е създадено министерство.“ По отношение на изследванията и иновациите имаме най-малко две министерства, които се занимават с тази материя. Това са Министерството на образованието и науката, което спокойно може да възлага изследвания на БАН и висшите училища у нас и Министерството на иконоиката, чиято задача е да следи и помага на иновациите у нас.

Можето лично убеждение е, че тази нова административна структура е абсолютно ненужна и безсмислена, няма да осъществява абсолютно никаква неолходима дейност и ще доведе до излишно натоварване на Държавния бюджет. Предлагам разглеждания тук проект да отпадне и да не се приема.

Тошко Поптолев

 

21 юли 2020 г. 13:26:17 ч.
Alex

Стига бюрокрация

С бюрокрация не може да накарате хората да изобретяват.

С бюрокрация ще искате да създадете нов Нютон или Тесла?

Иновативната дейност е творчески процес, който изисква спокойствие за твореца и да не е обременен с проблеми за своето съществуване.

Как ще финансирате рисковете при иновационната и изобретателската дейност - срещу залог на неговото имущество ли? Защото държавата показвадосега, че раздава само кредити.

Когато допуснахте над 2 млн млади българида напуснат страната и да творят за чужди фирми, сега искате да замажете този провал с нова бюрокрация;

Когато Правителството няма визия за индустриален профил на държавата с визия 2030 - 2050 и секторна политика, какви иновации ще търсите. Или тази структура ще управлява хаоса в иновационната дейност? 

По-добре парите за чиновците дайте на Патентното ведомство , за да подмомогнете българските иноватори и изобретатели при защитата на техните обекти на интелектуална собственост.

В доклада няма и една дума на смирение, прошка, че 10 години се подценяваше иновативния процес в България. Няма ли най-после да се посочи виновник за това състояние на иновационната дейност у нас?

21 юли 2020 г. 20:16:03 ч.
RadoslavStoyanov

"Нововъведение", не "иновация"

Предлагам думата "иновация" в наименованието на агенцията да се замени с българския й аналог "нововъдения". В случай, че това не е достатъчно конкретно, следва да се поясни със съответното атрибутивно определение, например "технологични", "научни" и прочее.

28 юли 2020 г. 20:22:19 ч.
nenchosp

твърдо против

назначаването на хора, които да не вършат нищо преди избори е грешна политика. изобретатели и иноватори няма да патентоват у нас колкото и агенцийки да създадете на гърба на народа. Тъкмо напротив - всички ще си патентоват на Запад именно заради бюрократичните спънки - 3 агенции и 2 министерства искат да сучат дивиденти и обяснения че работят много на гърба на мизерния брой патенти на година!

05 август 2020 г. 14:42:11 ч.
pehlivanov

Рационално и полезно

С оглед програмите на ЕС трябва да въведе координираща структура и тя е целесъобразно да бъде с ранг на държавна агенция. Добре е да не е изпълнителна към МОН, функциите им ще се разминават, разминават се и с Министерство на икономиката. 

Няма проект за устройствен правилник на агенцията, но като организационна форма - подкрепям.

20 август 2020 г. 15:21:32 ч.
BioCluster

Предложения за дейността на Агенцията

Здравейте,

Във връзка с общественото обсъждане за работата на тази така очаквана Агенция, искам да отправя своите препоръки по отношение на:

 1. По-съществена включеност на бизнеса, академиите, общините и клъстерите в работата на Агенцията, като гарант за успешното създаване на предпоставки за Технологичен трансфер, комерсиализация, повишаване коефициента на иновации на страната и създаването на предпоставки за колаборация. В документа за обсъждане не е посочено каква ще е формата за работа и включеност на изброените групи.
 2. Създаването на тематични експертни звена, обвързани с приоритетните области по ИСИС. Тук е добре да има заложена по-голяма прозрачност и отчетност на работата и състава на тези звена.
 3. Създаване на конкретни и измерими мерки за отварянето на научната база в България за бизнеса и засилване на схемите за подкрепа на публично-частното сътрудничество
 4. Създаването на условия за създаване и развитие на регионални и иновационни екосистеми.
 5. Тясно сътрудничество и обмен на добри практики от Европа по отношение на развитие на иновациите, по примера на Англия, Австрия, Германия и т.н.
 6. Създаване на ЕТИЧНИ звена/комисии. Темповете на развитие на високите технологии дефинират ясната нужда от обособяването на специализирани етични звена, които да се занимават специфично и приоритетно с етиката в изследователската дейност и комерсиализация.
 7. Създаване на Платформа за Отворени иновации (Open Innovation), която да осигурява достъп до данни за научно изследователска структура, изследвания, възможности за колаборация и комерсиализация, работа по проекти.
 8. Създаване на препоставки за предприемачество в университетите и държавните научни звена с подкрепата на бизнеса и клъстерите. 
 9. Създаване на акселераторски програми и условия за създаване на Spin off компании в научните заведения. Осъвременяване на системата за патентна защита
 10. Създаване на стимули и предпоставки за крос-индутриални партньорства
 11. Създаване на стимули за националните медии, които да популяризират иновациите и научните достижения (Научен ПР), както и да обучение на учените на меки умения и презентиране на научните достижения.
 12. Създаване на функционална система за комерсиализация на технологиите. Картографиране на на съществуващите ресурси и потенциал на България по отношение на върховите технологии, който да обхваща научната инфраструктура, бизнеса, анализ на пазара, прогнозиране на нововъзникващите пазарни изисквания, създаване на бизнес модели.
 13. Подобряване на инструментите за финансиране на иновации чрез:
 • ангажиране на специализирана експертиза за оценка на съответстващите субсидии
 • опростяване и съкращаване на процедурите за оценка на проекта
 • разширяване на подкрепата за инвестиции в ранен етап и разширяване на участието на частният сектор в процеса на финансиране на рисков капитал
 • засилване на мониторинга и оценката чрез разполагане на по-богат набор от показатели, които балансират резултатите и резултатите
 • създаване на стимулиращи мерки за привличане на чуждестранни инвеститори в областта на върховите технологии
 • дигитализация и прозрачност при кандидатстване и отчитане по проекти

 

С уважение:

Кристина Ескенази

Председател на Биотехнологичен и Здравен Клъстер България