Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Причината, която налага приемането на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗИД на ЗРБ),  е необходимостта от адаптиране и съобразяване на някои разпоредби в ЗРБ в съответствие с принципите, свързани с обработването на личните данни, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Очакваните резултати, които ще се постигнат с въвеждане на предвидените нормативни промени в българското законодателство, са:

  • Постигане на правна сигурност в търговския оборот чрез осигуряването на защита на личните данни на физическите лица при тяхното обработване - осигуряване на законосъобразно, добросъвестно и  прозрачно обработване на данните на  очертаните по горе целеви групи с подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
  • Намаляване на административната и финансовата тежест за субектите на специалния регистър БУЛСТАТ с отпадането на дължимата такса за издаването на карта за идентификация, съгласно чл. 8, ал. 2 и чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

 


Дата на откриване: 21.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.8.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 юли 2020 г. 20:16:48 ч.
nenchosp

новите изменения имат характера на скрит данък

Съгласно публикуваната оценка на въздействието, се касае за над 300 000 души, които ще трябва да платят съответната такса за издаване на удостоверение на промяна в обстоятелствата и да захранят по този начин държавния бюджет. Считам, че така предложените изменения под благовиден предлог за защита на личните данни искат да захранят касичката на бюджета, за да захранят сметките за бъдещите раздавания от държавния бюджет преди избори. Всичко това на гърба на самоосигуряващите се - гръбнака на малкия бизнес у нас и олицетворението на свободните хора творци на блага - антипод на хранениците.

схемата е повтаряща се - касовите апарати на хората се смениха 3 пъти за последните 10 години. И още много безсмислени смени. Оставка!

04 август 2020 г. 15:33:42 ч.
Адвокат

По-широк кръг засеганати обществени отношения

Уважаеми Госпожи и Господа,

На 21.07.2020 г. на портала за обществени консултации беше публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ.

В мотивите на законопроекта като основна цел за приемането му е посочена необходимостта от адаптиране и съобразяване на разпоредби на ЗРБ с принципите, свързани обработването на лични данни, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679.

При преглед на самите нормативни предложения обаче става ясно, че на практика проектът предлага замяната на едни публични лични данни (ЕГН) на самоосигуряващите се лица с други, новосъздадени лични данни, какъвто ще бъде случайно генерираният нов БУЛСТАТ код. Доколкото последният е уникален, то той ще идентифицира еднозначно физическото лице, на което е присвоен. Че БУЛСТАТ кодът представлява лични данни за физическото лице е без съмнение и при съпоставка с легалните дефиниции на „лични данни“ (всяка информация, свързана с идентифицирането на физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“)) и за „физическо лице“, посочени и в самите мотивите на законопроекта.

ЗРБ в настоящата му редакция по никакъв начин не нарушава Регламент (ЕС) 2016/679, нито пък Регламентът се нарушава от администратори на лични данни, които обработват БУЛСТАТ номера на самоосигуряващите се лица /който номер съвпада с ЕГН/, защото тази обработка се извършва на законово основание.

Единственият донякъде приемлив аргумент за създаване на БУЛСТАТ номер, различен от ЕГН, е че по този начин ще може да се направи разлика кога едно лице действа в професионално и кога в лично качество, съответно няма лесно да могат да бъдат съотнасяни данни за професионалните му действия към личните такива. Но и към момента дали се действа в лично или в професионално качество се означава ясно към всеки конкретен случай – например, когато подавам заявление като упълномощено лице от клиент, ясно посочвам, че действам като адвокат и прилагам съответните документи, доказващи това. От друга страна голямата част от огромната част от действията, които се извършваш с посочване на ЕГН, съответно БУЛСТАТ, са такива, извършвани пред държавни/местни органи. В този случай не би трябвало да има съмнения за злоупотреба с данни и неправомерно съотнасяне на личните данни, които лице използва в лично и в професионално качество.

 

04 август 2020 г. 15:34:09 ч.
Адвокат

По-широк кръг засеганати обществени отношения 2

В документите, придружаващи представеният ЗИД на ЗРБ, както и в самият ЗИД обаче, не личи да са предвидени мащабите на такава промяна, както и липсва уреждане на важни последици, свързани с промяната, които засягат редица други закони. Така например съгласно Закона за данъка върху добавената стойност и ППЗДДС физическите лица, български граждани, които са вписани в БУЛСТАТ се регистрират по ДДС с идентификационен номер със знак BG, последван от номера им по БУЛСТАТ. Което автоматично означава, че ще трябва да се извърши и пререгистрация на идентификационните номерата по ЗДДС. Което пък от своя страна означава промяна на почти всички видове софтуер, използвани от бизнеса за издаване на фактури. Повечето счетоводни продукти към момента правят разлика кога се въвежда БУЛСТАТ=ЕГН и кога ЕИК по ЗРБЮЛНЦ и проверяват дали въведените данни отговорят на определен алгоритъм за образуване на ЕГН и за брой въведени цифри.

Същите контроли има заложени и в информационни системи на държавната администрация за заявяване на електронни административни услуги, в деловодни системи и др. Т.е. промяната на генериране на БУЛСТАТ номер няма да се ограничи само до промяна в софтуера на регистър БУЛСТАТ, а ще доведе до лавина от промени в системите на бизнеса и цялата държавна администрация. Допълнително, трябва да се отчете, че на много места тези промени, трябва задължително да са съпътствани и от сигурна връзка между партидите на лицата със стария им БУЛСТАТ и тези с новия им такъв /съответно да се мигрират данни, където е необходимо/. Законопроектът и мотивите към него е необходимо да отчет и финансовия ефект от промяната спрямо всички засегнати субекти, които са далеч повече от очертаните в предложението.

За пълнота е необходимо да се посочи, че имаше няколко години /след 2000 г./, в които БУЛСТАТ номерът на самоосигуряващите се лица не съвпадаше с ЕГН, а беше случайно генериран. Необходимо е изрично да се предвиди тези лица ще получават ли нов БУЛСТАТ номер, доколкото при тях няма съвпадение с ЕГН. По отношение на тези лица има и специална уредба в ППЗДДС.

ЗДДС е само един от многото примери за връзка с уникалния номер от регистър БУЛСТАТ. В редица други нормативни актове (закони, наредби, правилници) се засяга БУЛСТАТ-номерът и е необходимо за всеки конкретен случай да се изследва дали и доколкото промените в ЗРБ биха се отразили на секторното законодателство. Подходящата законодателна техника е да се даде срок на съответните органи, отговорни за прилагане на актовете, да извършат подобна проверка и преценка.

 

04 август 2020 г. 15:34:37 ч.
Адвокат

По-широк кръг засеганати обществени отношения 3

При изготвяне и приемане на ЗИД на ЗРБ е добре да се отчете и връзката на БУЛСТАТ с идентификацията на лицата в дадено им качество. При положение, че публично няма да бъде виден ЕГН, единственият начин едно самоосигуряващо се лице, да докаже, че точно то е лицето, вписано в регистър БУЛСТАТ с номер XXXX… е като представи личен документ/средство за идентификация и има съвпадение на трите му имена от документа/средството и тези по БУЛСТАТ. Този вариант обаче не ограничава злоупотреби при съвпадение на три имена. Лице, което има три имена, съвпадащи с три имена на лице, вписано в БУЛСТАТ, спокойно може да се представя за лицето, вписано в регистър БУЛСТАТ.

ЗИД на ЗРБ е добър повод да се промени към момента съществуваща необмислена и не особено коректна разпоредба в закона, а именно чл. 9, ал. 4 ЗРБ. Същата предвижда заявителят да подаде декларация за истинност на заявените обстоятелства, подписана от него. Посочената алинея не отчита разликата между заявител и лице, за което се иска вписването. Когато заявявам вписване в ЗРБ на самоосигуряващо се лице, въз основа на негово образование/вписване в професионален регистър и др., аз, като адвокат, съм заявител. Но не мога да нося отговорност, нито имам механизъм да проверя истинността на например дипломата на лицето, за което ще искам вписване и която диплома се изисква да приложа към заявлението. В ЗТРРЮЛНЦ това несъвършенство го няма и чл. 13, ал. 4 не изисква подобна декларация, когато заявител е адвокат с изрично пълномощно.

В заключение: Настоящото становище не отрича непременно предложените промени със ЗИД на ЗРБ. Всяко едно физическо лице се стреми да опазва личните си данни, и особено ЕГН. От друга страна що се отнася до ЕГН на самоосигуряващите се лица, на собственици на фирми, управители, членове на съвета на директорите и т.н. в голяма степен сме приели, че същите са публични. Това може и да носи рискове от злоупотреби /в същност само с ЕГН без други документи не може да се извършат кой знае какви злоупотреби/, но създава в сигурност в комуникацията с други лица и с бизнес партньори. В този смисъл преди да се премине към промяна на съществуващото положение, е необходимо по-сериозно да се анализират всички плюсове и минуси, за всички заинтересовани страни, финансовите измерения на подобна промяна /защото засяга огромен брой софтуерни системи и продукти/ и не на последно място създаване на достатъчно гаранции за самоосигуряващите се лица, че няма да бъдат загубени данни за тях, в резултат на промяната /не само в НАП, а във всички институции, където се използва БУЛСТАТ номерът им/.