Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

С предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства се цели по-добра регулация на фискалния контрол по отношение на лицата, извършващи продажби в 2 000 или повече търговски обекти, както и по отношение на лицата, които осъществяват транспортни услуги, чрез вътрешни и международни превози на над 15 000 000 пътници годишно и имат над 400 превозни средства за осъществяване на тези услуги.
С проекта се предлага създаването на нов вид интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност с един централен сървър, свързан в мрежа с всички търговски обекти, от които се извършват продажбите, като дистанционната връзка между централния сървър и НАП следва да се изгради така, че да се предават обобщени данни за всеки обект от мрежата от търговски обекти, за които е одобрена системата. По този начин органите по приходите могат да достъпват и упражняват текущ данъчен контрол както по отношение на всеки отделен обект от мрежата от обекти на задълженото лице, така и по отношение на цялата мрежа от обекти, в които се извършват продажби. От друга страна, възможността да се регистрират и отчитат продажбите чрез ИАСУТД с един централен сървър, свързан в мрежа с всички търговски обекти, позволява на лицата, чиято търговска дейност е с голям мащаб, да осъществяват вътрешен контрол върху цялата мрежа от обекти с оглед спазването на задълженията си съгласно наредбата.
Други промени, предложени с проекта, предвиждат изключването от обхвата на наредбата, на определени дейности. От обхвата на Наредба Н-18 от 2006 г. се изключват услугите, предоставяни от пенсионноосигурителни дружества по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида от един фонд към друг фонд, аналогично на освобождаването на други финансови услуги, предоставяни от банки, доставчици на платежни услуги, застрахователи и др. Стриктната регулация на дейността на пенсионноосигурителните дружества в КСО и контролът, осъществяван от НАП и Комисията за финансов надзор дават достатъчно добри възможности за осъществяване на фискален контрол. Аналогично предложение е направено по отношение на доставките на авиационно гориво за зареждане на въздухоплавателни средства при спазване на определени условия, гарантиращи фискалния интерес на държавата. Съществуващата система на отчетност чрез измервателните уреди и документацията на летищния оператор дава достатъчно добри възможности за осъществяване на фискален контрол.


Дата на откриване: 13.3.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.3.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 март 2012 г. 16:18:18 ч.
sh_pat@abv.bg

шумен пътнически автотранспорт

шумен пътнически автотранспорт

14 март 2012 г. 16:22:54 ч.
sh_pat@abv.bg

шумен пътнически автотранспорт

ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАП