Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Предложените промени в НОМИОВ предвиждат промяна в чл. 16 от наредбата, който урежда минималното съдържание на частичната предварителна ОВ, заедно с образеца към него. Предложените промени осигуряват необходимото съответствие между методологическата и подзаконовата нормативна рамка на оценката на въздействието.

 

Предложените промени в НОМИОВ предвиждат и прецизиране на Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 от  НОМИОВ (Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието) и Приложение № 3 към чл. 26 от НОМИОВ (образец на консултационен документ).

 

Предложените промени предвиждат и промяна на основната част от разпоредбите на Глава трета „Извършване на последваща оценка на въздействието“. Промените се основават на Методиката за последваща оценка на въздействието, създадена от Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Кралство Нидерландия по инициатива на българския Институт по публична администрация.

 

Основните очаквани резултати от промените са повишаване на качеството на предварителните и последващите оценки на въздействието чрез усъвършенстване на методите за извършването им, повишаване на информираността и въвличането на заинтересованите страни в процесите по извършване на оценки на въздействието, както и подобряване на процесите, свързани с оценяване на резултатите от прилагането на нормативните актове.

 

Четирите групи потенциални проблеми от практическо естество в извършването на ОВ, върху които беше поставен акцент в консултациите със заинтересованите страни са:

1. функционалността и приложимостта на Приложение № 1 към чл. 16 от НОМИОВ (Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието);

2. функционалността и приложимостта на Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 от  НОМИОВ (Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието);

3. функционалността и приложимостта на Приложение № 3 към чл. 26 от НОМИОВ (образец на консултационен документ);

4. затруднения при прилагането на Глава трета „Извършване на последваща оценка на въздействието“ от НОМИОВ.

 

Желаещите да участват с предложения по настоящата консултация могат да го направят чрез следните комуникационни канали:

• Портал за обществени консултации (изисква се регистрация на потребител чрез имейл);

• Електронна поща: is.ivanov@government.bg;

• Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/ (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).

• Официална кореспонденция на адрес гр. София, П.К. 1594, бул. „Дондуков“ № 1. Писмата следва да се адресират до дирекция „Модернизация на администрацията“, администрация на Министерския съвет.

 

Име на координатора на консултацията и контакти: Искрен Иванов, 02/ 940 20 93 is.ivanov@government.bg.

 

Като приложение на Консултационния документ е съставен онлайн въпросник, който заинтересованите страни са поканени да попълнят.

 

Всички официални документи, свързани с оценката на въздействието се публикуват на Портала за обществени консултации.


Дата на откриване: 27.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 26.8.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 август 2020 г. 19:15:33 ч.
проф.РЙБ

Бележки и предложения за усъвършенстване на проекта на ПМС за изм. и доп. на НОМИОВ

            За усъвършенстване на проекта на ПМС за изменение и допълнение на НОМИОВ правя следните бележки и предложения:

1. В контекста на  чл. 16, т. 1 (§1 от проекта на ПМС) думите „проблема/проблемите“ и „въпросите“ са синоними. Налице е излишна тавтология, която може да бъде избегната.

2. Чл. 28 от действащата НОМИОВ се нуждае от прецизиране. В тази връзка предлагам в проекта на ПМС за изменение и допълнение на НОМИОВ да се включи следния текст:

„§4. Чл. 28 се изменя така:

„Чл. 28 (1) За извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието се използват следните методи:

  1. анализ на разходите и ползите – метод за оценка на проекти на нормативни актове посредством сравняване на техните разходи и ползи, измерени в стойност (парични единици);
  2. анализ на ефективността на разходите – метод за оценка на проекти на нормативни актове според количеството полза от 1 лев разходи / разходите за единица полза;
  3. мултикритериен анализ – метод за оценка на проекти на нормативни актове върху основата на специален набор от критерии, свързани с набелязаните цели;
  4. други методи.

(2) Изборът на метод се мотивира.

(3) За оценка на административната тежест се използва моделът на стандартните разходи – методологическа рамка за измерване на разходите за изпълнение на задълженията за предоставяне на информация.“

3. Точки 5 и 6 в Приложение №1 към чл. 16 „Частична предварителна оценка на въздействието“ (§11 от проекта на ПМС) се нуждаят от много сериозно концептуално преосмисляне и методологическо усъвършенстване. В конкретен план:

  • Таблицата в точка 5 „Сравняване на вариантите“ е неразбираема.
  • Крайна цел на всяка предварителна оценка на въздействието (частична и цялостна) е препоръчването на един-единствен (оптимален) вариант на действие! Според предлаганите промени в Приложение №1 към чл. 16 (§11 от проекта на ПМС) и Приложение №2 към чл. 22, ал. 1 (§12 от проекта на ПМС) излиза, че от частичната предварителна оценка на въздействието се очакват множество препоръчителни варианти (по проблеми), а от цялостната оценка на въздействието – само един (виж точка 2 от Приложение №2 към чл. 22, ал. 1 Резюме на цялостна предварителна оценка на въздействието). Подобна дисхармония в предварителната оценка на въздействието е недопустима!

4. §12 от проекта на ПМС (Приложение №2 към чл. 22, ал. 1 Резюме на цялостна предварителна оценка на въздействието) има нужда от прецизиране. В тази връзка предлагам следните промени:

  • Точка 3 да бъде озаглавена „Разходи и ползи от разгледаните варианти“ (заглавието „Представяне на годишните разходи от прилагането на вариантите“ е неточно и непълно).
  • Първата колона на таблицата в точка 3 да бъде озаглавена „Варианти на действие“. В тази колона да се подредят препоръчителният вариант (на първо място) и всички други разгледани варианти.
  • В заглавието на втората колона на таблицата в точка 3 думите „Общи годишни разходи“ да бъдат заменени с думите „Анюализирана стойност на разходите“.
  • В заглавието на третата колона на таблицата в точка 3 думите „Общи годишни ползи“ да бъдат заменени с думите „Анюализирана стойност на ползите“.

                                                                                                          Проф. д-р Румен Брусарски, УНСС