Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Голяма част от терените, предвидени за детски ясли, вече са усвоени. Останалите все още свободни терени, особено в бързоразвиващите се в момента територии, са с ограничена площ. Не са редки случаите, в които части от терените са реституирани и вече застроени. Това налага пълноценно използване на терените, в които могат да се изградят детски ясли. Действащата към момента Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (чл. 26, ал. 3, т. 3) предвижда сградите на училищата, детските градини и детските ясли се проектират на разстояние от уличната линия и съседните имоти (в наредбата неправилно е използвано старото понятие „парцели”), както следва: по-голямо от 15 m – за частите от сградите с учебни помещения в училищата и за помещенията за занимални и спални в детските градини и детските ясли; по-голямо от 5 m – за частите от сградите на училищата с неучебни помещения (например зони за спорт, хранене и др.); по-голямо от 8 m – за частите от сградите на детски градини и детски ясли с помещения, различни от занимални и спални. Тези отстояния в общия случай налагат разполагането на сградите в центъра на имота, с което се намалява възможността за устройване на площадки за игра в южния двор. Не са изключение случаите на терени с неправилна форма, в които при тези разпоредби не може да се построи детско заведение въобще. Освен това, подобни изисквания не съответстват на традиционните похвати в изграждането на детски заведения и не почиват на реални необходимости от санитарно-хигиенен, противопожарен или друг характер. Останалите текстове в наредбата, както и разпоредби в други нормативи (напр. чл. 26, ал. 1 от ЗУТ), гарантират осигуряването на нормалното функциониране на детските заведения, с оглед на което се предлага тези специални изисквания да отпаднат и сградите да се разполагат съгласно общите правила на ЗУТ.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg

 


Дата на откриване: 31.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 13.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари