Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

Законопроектът има за цел да транспонира разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове  на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги).


Дата на откриване: 31.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 31.8.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 август 2020 г. 09:35:07 ч.
md_87@abv.bg

Предложение от социално предприятие "Сафари Адвенчър Велинград"

 В чл. 89 ал. 2 да се добави нова точка 7, със следния текст: 7. Рекламни спотове  на социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия, промотиращи продукти, обозначени със сертификатната марка „Продукт на социално предприятие“.

Мотивите ни към това предложение са следните:

1.      Секторът на социалната и солидарна икономика е нов в българското общество и слабата видимост на предприятията от социалната и солидарна икономика в обществото ограничава тяхната популярност. Предприятията от този сектор са създадени със социална цел, с която са ангажирани и работят за нейното осъществяване, като икономическият резултат от тяхната работа остава на второ място. Поради тази причина социалните предприятия изпитват трудности да се конкурират с останалите икономически субекти на пазара. Предлаганото изменение предполага увеличаване на разпознаваемостта на социалните предприятия сред обществото.  

2.      В Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. мярка 154 е: „Формиране на среда, която води до принос от близо 2% в БВП на предприятията от социалната икономика.“ Мярката е насочена към стимулиране развитието на социалната и солидарна икономика в Република България, като се отчита икономическият ефект на сектора, съотнесен към БВП. Изследванията показват, че 8% от БВП на Европейския съюз се дължи на сектора на социалната и солидарна икономика, което показва икономическата му значимост, като се има предвид, че социалното измерение на сектора не може да бъде измерено по начин, който да покаже неговото финансово изражение. Предлаганото допълнение ще подпомогне и достъпа на социалните предприятия до нови пазари, което от своя страна ще допринесе за увеличението на БВП на страната.