Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците

Проектът на Закон има за цел да въведе изискванията на приетия на ниво ЕС през 2018 г. законодателен пакет „Отпадъци“, и по специално Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и частично да транспонира Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци.

Пакет „Отпадъци“ въведе следните основни промени в европейското законодателство, които следва да бъдат изпълнявани от всички държави-членки:

Целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци е завишена до 65% през 2035 г., за да се извлекат съществени екологични, икономически и социални ползи и да се ускори преходът към кръгова икономика. Въведени са междинни цели от 55% и 60% съответно за 2025 г. и 2030 г.;

С цел допълнително стимулиране на прехода към кръгова икономика е въведена цел за намаляване до 10 % на депонираните битови отпадъци до 2035 г., която може да бъде отложена с 5 г., при условие, че държавата е постигнала намаление до 25 %.

Законът за управление на отпадъците е нормативният акт, който регламентира всички основни ангажименти на общини, производители и оператори на дейности с отпадъци, както и изискванията за разделно събиране и за постигане на целите по рециклиране на отпадъци. Респективно тези изисквания налагат предложените промени с проекта на ЗИД на ЗУО.


Дата на откриване: 5.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 4.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 септември 2020 г. 15:41:24 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/27518/

03 септември 2020 г. 15:46:35 ч.
APPLiABulgaria

Становище на АПЛИА България

Становището на АПЛИА България е публикувано на адрес: https://cecedbulgaria.files.wordpress.com/2020/09/2020-09-03-applia-d091d18ad0bbd0b3d0b0d180d0b8d18f_d0a1d182d0b0d0bdd0bed0b2d0b8d189d0b5_d097d098d094-d0bdd0b0-d097d0a3d09e.pdf