Обществени консултации

Проект на Инструкция за пропускателния режим в сградите на Министерство на отбраната

Целта  на   проекта   на   Инструкцията  за пропускателния режим в сградите на МО е да се    актуализира реда за влизане в сградите на ул.„Дякон Игнатий“ 3 и бул. „Ген. Тотлебен“ 34, както      и      определяне      на      организацията  на     пропускателния        режим         в Министерството       на       отбраната.        С документа следва да се създаде единна комплексна       система       за        сигурност        в двете  сгради  и да се регламентира       нейното    менажиране ,    с        цел да не се        допуска        нерегламентиран достъп       и       да        се        осигури        сигурността при  влизане  и   излизане   на   лица   и   автомобили,           внасянето           и            изнасянето на   различни   видове   имущество   в   и   от сградите на МО. С изготвения проект се предлага:
Въвеждане   на   изискване    служителите, за които се заявява пропуск (постоянен или временен,   както   и    чип-карта),    да притежават    валидно    разрешение     за     достъп до класифицирана информация поради невъзможността       да       се        обособят        зоните за сигурност с отделни контролно пропускателни пунктове предвид архитектурната специфика на сградите и разположението на помещенията.
В    случаите,     в     които     това е практически       невъзможно,       но        до издаването          на    постоянен/временен пропуск,    служителите    ще     могат     да достъпват  работното  си   място   чрез еднократен пропуск, издаван за съответния ден, с придружител.
В проекта са предвидени мерки за опазването на личните  данни  на   служителите,   при изпълнение на вътрешните процедури по издаване    на    пропуски.     Предвижда     се забрана    за    задържане     на     личните документи,              след              представянето              им за        проверка         от         контролно- охранителните органи.
Предлага се промяна на образеца на временните пропуски и въведени нови такива, с цел разграничаване на валидността им за различните  сгради  на  МО,  както  и ограничаване  на  злоупотребите.   В   тази връзка       беше       прието        влизането        в сградите да се осъществява само  чрез чип-карти през четящи устройства на пропускателните съоръжение.
Проектът на инструкция е синхронизиран с изискванията на Закона за защита на класифицираната     информация.  Поради това      и       режимът       на       издаване       на постоянни       и       временни    пропуски    се обвързва именно с наличието на валидно разрешение за достъп до класифицираната информация.     Промяната     се      наложи      и предвид       факта,       че        не        винаги        е възможно   физическото   отделяне    на различните           зони           за            достъп,            което би            позволило             по-голяма             гъвкавост при    осъществяването    на     контрола     на достъп.
Предвидено  е  облекчение   на   служителите от двете сгради (на ул. „Дякон Игнатий“
№       3       и        бул.       „Ген.        Тотлебен“       №       34)  като се уеднаквяват      образците      заявки       и       реда за тяхното съгласуване с компетентните и заинтересовани структури.
 
Новите образци на временни пропуски се предлага   да   влязат   в    сила    от    01.01.2021  г.,         като         дотогава          ще          важат правомерно издадените по инструкция № И-2/11.06.2015 г. За промяната и своевременното       издаване       на        нови пропуски        на        правоимащите         лица         ще бъдат     информирани            структурите             на пряко    подчинение    на     министъра     на отбраната и военните формирования от Българската армия.
За      завишаване      на      контрола      на пропускателния режим,    се    предлага     органите     по сигурността    на     информацията     на съответните структури да следят за отчетността      на      издадените      за        сградите на       МО       пропуски       и/или        чип-карти     за техни    служители,    както     и     за своевременното връщане на пропуски и чип-карти    от    лица,    в    чиито     обходен     лист не е записано това задължение.


Дата на откриване: 7.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 5.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 август 2020 г. 12:29:37 ч.
tttoooddd

относно пропускателния режим в сградата на МО .

                                                                           Уважаеми дами и господа, 

 

                            Аз смятам че желанието за тази промяна може да е за добро , но на сайта на МО няма текста на инструкцията от 11.06.2015год. с която се регламентира настоящия ред за влизане и излизане . В този случай четящия не може да получи пълна представа за намеренията на автора на новите текстове.Заедно с това следва да се има впредвид следното:

                          - Забраната в сградата да влизат малолетни не съответства на практиката приета напримет в САЩ , където има екскурзии в Белия дом и президента си работи с класифицирана информация .

                            - Забраната да се внасят лесно запалими и избухливи вещества е тежък удър върху пушачите, ние знаем  че дори и настоящия министрър си пуши в кабинета / няма военна полиция да го арестува я/.

                             - В обществото има съмнения че това е опит на висшата / особено военна / администрация да се скрие и така обществото да не може да разбере дали изобщо работят. 

                            Отдлено предлагаме МО да изгрди подходяща приемна ,например във сградата на бившето Военно издателство , за да може данъкоплатците да се срещат със своите служители от ВСИЧКИ НИВИА  и пряко да комуникират с тях 

03 септември 2020 г. 12:02:49 ч.
a.raslanov

Предложение за редакция на проекта

1 от 3

Уважаеми госпожи и господа,

През 2015 г. на територията на Р България е развърнат и активиран Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО в Р България (NATO Force Integration Unit, NFIU BGR)  с дислокация – сградата на Министерството на отбраната в гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34.

В NFIU BGR работят значителен брой военнослужещи от страни от НАТО, чието постоянно работно място е именно сградата на МО на бул. „Ген. Тотлебен“ № 34.

Горепосоченото трябва да се има предвид при прегледа на Инструкция И-2, поради което считам за целесъобразно в предложения проект да бъдат направени следните редакции/корекции и изменения:

  1. Текстът на чл. 5, ред 5 (пети) „……служители от служба „Военна полиция“, както и ръководителите на търговски дружества ….“  да добие вида „……служители от служба „Военна полиция“, командирът на Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО в Р България (NFIU BGR) и основни длъжности за български военнослужещи в NFIU BGR по предложение на началника на Комендантство – МО,  както и ръководителите на търговски дружества ….“.

            а. Основания за предложението:  

                        1) Командирът на NFIU BGR или старшият български офицер  в Щабния елемент (в отсъствието на командира) участва в ежеседмичното оперативно съвещание на Началника на отбраната и редица други мероприятия в сградата на МО на ул. „Дякон Игнатий“ № 3, поради което той и старши български офицери в NFIU BGR е целесъобразно да имат постоянен пропуск за сградата на МО на ул. „Дякон Игнатий“ № 3.

                        2) Финансовото осигуряване и доволствието на българските военнослужещи в NFIU BGR е възложено на Комендантство – МО, поради което щабният офицер „Финанси“ от NFIU BGR почти ежедневно посещава сградата на МО на ул. „Дякон Игнатий“ № 3, за което му е необходим постоянен пропуск.  

                   Асен Расланов   

03 септември 2020 г. 12:07:00 ч.
a.raslanov

Предложение за редакция на проекта - 2

2 от 3

 

  1. Текстът на чл. 8, ал. 1 - „Временният пропуск се издава на военнослужещи и цивилни служители, чието място на работа не е в някоя от сградите на МО, но влизат в тях за изпълнение на служебни задължения“ не кореспондира  с текста на чл. 8, ал. 4 „Временен пропуск се издава на чуждестранни лица, чиито работни места по силата на международен договор са разположени в сградите на МО.

                   Считам за целесъобразно ал. 4 на чл. 8 да се оформи като отделен член на Инструкция И-2, напр:

                   Чл.8, а. (1) Временен пропуск се издава на чуждестранни лица, чиито работни места по силата на международен договор са разположени в сградите на МО.

                   (2) Основанието за издаване на временен пропуск се посочва от административното звено, което обслужва структурата, в която е назначено за изпълнение на функционалните си задължения чуждестранното лице. Срокът на действие на пропуска е до отпадане на основанието за издаването му или за срока на мандата на военнослужещия.

                   (3) За сградата на ул. „Дякон Игнатий” № 3 се издава след съгласуване със служителя по сигурността на информацията на заявителя, служба “Военна полиция” и специализирана дирекция „Контраразузнаване – В“ - Държавна агенция “Национална сигурност” (СД „В” - ДАНС). За сградата на булевард „Генерал Тотлебен” № 34 се издава след съгласуване със служба “Военна полиция”, служителя по сигурността на информацията на заявителя и СД „В”-ДАНС.

                   (4) Заявката за издаване на временен пропуск се изпраща по служебен път в регионална служба ”Военна полиция” - София в срок до 10 /десет/ работни дни от възникване на необходимостта за влизане в сградите на МО.

                   Асен Расланов   

 

03 септември 2020 г. 12:07:47 ч.
a.raslanov

Предложение за редакция на проекта - 3

3 от 3

 

  1.  В случай, че не се възприеме предложението ми по т. 2 и текстът на ал. 4 от чл. 8 остане във вида от настоящия проект, считам за целесъобразно текстът на чл. 8, ал. 2, четвърти и пети ред - „Срокът на действие на пропуска е до отпадане на основанието за издаването му, но не повече от една година“ да добие вида – „Срокът на действие на пропуска е до отпадане на основанието за издаването му“.

а. Основания за предложението:  

            1) В ал. 4 на чл. 8 е дефинирано, че „Временен пропуск се издава на чуждестранни лица, чиито работни места по силата на международен договор са в сградите на МО. Такъв е случаят с чуждестранните военнослужещи от страни от НАТО, работещи в NFIU BGR. Същите постоянно работят в сградата на МО на бул. „Ген. Тотлебен“ № 34. Мандатът им обикновено е               3 (три) години. Настоящият текст на чл. 8, ал. 2  дефинира, че Временният пропуск (който чуждестранните военнослужещи получават) се издава с продължителност не по-голяма от                 1 (една) година. Липсва логика – военнослужещият е изпратен по международен договор да работи 3 (три) години с работно място в сградата на МО на бул. „Ген. Тотлебен“ № 34, а пропуск да му се издава година за година. Настоящият текст на чл. 8, ал. 2 задължава осигуряващият NFIU BGR състав от Комендантство – МО да следи, разработва и пуска заявки и съпроводителни писма до няколко институции, най-малко 3 (три) пъти за един чуждестранен военнослужещ (има случаи на удължаване на мандатите) вместо веднъж. Умножено по броя на чуждестранните военнослужещи, се получава значителен разход на усилия от няколко институции, финансови и материални ресурси, без ясна необходимост за това. От друга страна е и косвено губене на време за чуждестранните военнослужещи за сдаване на стари и получаване на нови пропуски, без да може да им се обясни причината за това.

Всички чуждестранни военнослужещи в NFIU BGR имат разрешения за достъп до класифицирана информация най-малко NATO SECRET и са в Р България въз основа на договор, който нашата страна е подписала.

            2) За останалите алинеи от чл. 8 са определени срокове.

Изготвил предложенията – Асен Расланов