Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.

Предложените изменения целят прецизиране на разпоредби на правилника в съответствие с практиката по прилагането му и създаване на по-добри възможности за подкрепа на инвеститори със значими за икономиката проекти.

С Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), както е изменен с Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 г. (ОВ, L 156/1 от 20 юни 2017 г.), наричан по-нататък Регламента/ОРГО, са установени задължителни правила относно прилагането на регионална инвестиционна помощ и помощ за заетост, каквито схеми въз основа на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му се прилагат в подкрепа на инвеститорите.

Проекта на акт предвижда последователно разграничаване на случаите на държавна помощ по ОРГО (и минимална помощ, както тя е предвидена в чл. 37 от ППЗНИ), за които случаи са приложими всички изисквания на европейските актове в областта на държавните и минимални помощи, от прилагането на мерки, които не са помощ, така че да не се поставят пред инвеститорите по-високи изисквания за сертифициране от необходимите.

Предвидено е прецизиране на приложното поле по отношение на прилагането на насърчителните мерки за определени икономически дейности. Отчита се нарастващ интерес от страна на местни и чуждестранни инвеститори към процеса на сертифициране и насърчаване на проекти по ЗНИ, като големия брой на сертифицираните проекти и промяната на профила на потенциалните инвеститори обуславя необходимостта от преразглеждане на обхвата на насърчителните мерки за някои икономически дейности, като подходящ критерий за това е нивото на добавена стойност на определената икономическа дейност.

С проекта на акт се предвижда регламентиране на възможност за осигуряване на ефективна подкрепа за инвеститори със значими за икономиката проекти. Във връзка с практиката от провеждане на преговори с международни компании от страна на българското правителство и очакванията на потенциалните инвеститори за подкрепа на големи проекти от страна на държавата, както и предвид предлаганите насърчителни мерки от преките конкуренти на България в привличането на инвестиции, се предлага за осъществяване на мащабни инвестиции в индустрията при създаване на нови предприятия целевата подкрепа под формата на безвъзмездна финансова помощ да е в размер до максимално допустимия интензитет на помощта в съответния регион.

Наличието на такава насърчителна мярка е ключово за решението за инвестиция на компаниите поради големия размер на капиталовите разходи и дългосрочния хоризонт в осъществяването и поддържането на подобни проекти.


Дата на откриване: 7.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 7.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 август 2020 г. 21:59:23 ч.
Aziti

В какво инвестира държавата като повишава заплатата на държавния служител?!

"заплатите на служителите в държавната администрация" инвестиция ли са в смисъла на тази наредба или не?

Обществото е било доста дейно в коментарите и становищата относно заплащането на държавния служител и в "инвестирането" на по-висок стандарт на живот на държавния администратор заради подкрепата му като директен или индиректен съинвеститор в значими за икономиката проекти, без значение дали тези проекти са еднолични, семейни, съседски, квартални, селски, градски,...

Как определя и по каква формула смята един служител в държавната администрация нивото на добавенаТА стойност на определена икономическа дейност при положение, че той самият никога пред живота си не е развивал икономическа дейност, не е предприел и поел финанансов риск на свободния икономически пазар, не е смятал лични капиталови разходи в дългосрочен план?!

01 септември 2020 г. 18:09:34 ч.
dpesheva

Чл. 61а, т.5 от ППЗНИ

Съгласно действащата уредба на Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите кандидатстващият следва да осигури годишното трудово възнаграждение на наетите лица по трудово правоотношение в предприятието на инвеститора, което да е по-високо от средното в страната за съответната икономическа дейност в рамките на 5 години.

Към момента е подложено на обсъждане промяна на §16. В чл. 61а в следния смисъл:

„5. годишното трудово възнаграждение на всяко от наетите лица по трудово правоотношение по проекта е по-високо от средното в страната за съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестиционният проект, по актуални данни на Националния статистически институт за срока на поддържане на заетостта по чл. 12, ал. 2, т. 7, буква "в" ЗНИ.“

 

Считам, че подобна промяна е неравноправна, тъй като поставя в неравностойно положение инвеститорите в различните сектори.

Ако бъде прието изискването трудовото възнаграждение на всеки един служител да бъде по – високо от средното за страната за конкретния сектор, то мярката ще бъде частично неприложима за инвеститори в сектора на производството. Сектор „производство“ осигурява голяма трудова заетост и би следвало да може да кандидатства по мярката посочена в чл. 22д от ЗНИ за всичките си наети лица, а не само за по-високо квалифицираните. Една промяна в посочения по – горе смисъл ще доведе до облагодетелстване на инвеститори предимно в сектор IT и услуги.

За да бъде спазена разпоредбата на закона, замисъла на законодателя, както и възможността по – голям брой инвеститори да се възползват от мярката и съответно да осигурят работни места за по – голям брой служители, то следва в чл. 22д ал. 1, т. 3 ЗНИ, както и 61а, т. 5 от Правилника да се дава възможност средното трудово възнаграждение в предприятието да бъде по – високо от средното за сектора, а не средното трудово възнаграждение на всеки един от служителите.

За да бъде спазен интересът на всички потенциални големи инвеститори, както в сектор производство, така и в услуги и IT, предлагаме промяна на чл. 61а, т. 5 от ППЗНИ в посока право на избор между двете мерки. Инвеститорът, който кандидатства за мярката уредена в чл. 22д от ЗНИ, алтернативно да посочи на кое от двете условия иска да се позове:

  • Средното трудово възнаграждение на всяко от наетите лица по трудово правоотношение да бъде по – високо от средното за сектора

или

  • Средното трудово възнаграждение в предприятието да бъде по – високо от средното трудово възнаграждение за сектора.   

 

02 септември 2020 г. 07:43:36 ч.
Aziti

Х следва да осигури ...петилетки

Кандидатстващите за държавни служители били ли са някога в живота си инвеститори - в какво, в кого, с какво са инвестирали?!

Когато в един икономически сектор като инвеститор се самозадължавате на разходи в следващата петилетка това означава, че

- имате осигурен пазар, но кой ви гарантира пазара?!

- имате осигурен капитал, но кои ви е дал и или как сте натрупали капитала?!

- имате развита лобиистка дейност, но кои са ви консултаните и съветниците?!

- имате и нещо друго...

 

Как се подсигуряват петилетките в българската държава днес?!

Кой се "самозалъглва", че му е гарнтиран "икономическия" живот за следващата петилетка и от каква подкрепа се нуждае?!