Обществени консултации

Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави

Предложеният проект е изготвен във връзка с необходимостта от осъвременяване на действащата към момента нормативна уредба, касаеща регламентиране на безопасните и здравословни условия на труд при леене на метали съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. С проекта на Наредбата се определят изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при производството на лети полуготови продукти и отливки от метали и метални сплави, регламентират се изисквания по отношение на работните места, работното оборудване, поведения на работното място в съответните производства, които не допускат трудови злополуки или ги минимизират, дефинират се задълженията на работодателите и на работещите при работа в леярски производства в съответствие с нововъведените и приложими технологии и хармонизираното европейско законодателство, регламентира се използването на средства за колективна защита и/или лични предпазни средства. Проектът е разгледан със социалните партньори и внесен за обсъждане и становище от Националния съвет по условия на труд. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: d.varoshanova@mi.government.bg


Дата на откриване: 10.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 9.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари