Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина

Предлаганите промени са обусловени както от необходимостта за гарантиране на  достъпа до качествено обучение на децата и учениците, които желаят да посещават българско неделно училище в чужбина, така и за облекчаване на условията за продължаване на образованието в български висши училища.

В предложения проект на Постановление се извършват следните основни изменения и допълнения на ПМС № 90/2018 г.:

1. В синхрон с провежданата политика за намаляване на ограниченията за продължаване на образованието в български висши училища се предвижда да се намали минималният брой кандидат-студенти в група за подготовка по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика – от 10 на 5. Да се допусне в групите да бъдат включвани както ученици във втори гимназиален етап на средно образование в българско неделно училище в чужбина, така и в друго училище на територията на съответната държава.

2. С цел осигуряване на по-ефективен достъп до обучение се предлагат нови възможности като:

2.1. учениците от българско неделно училище, което не предлага електронно обучение с частично присъствени часове, да се обучават електронно в друго българско неделно училище и се регламентират условията за това;

2.2. учениците, включени в електронно обучение без присъствени часове, да получават удостоверения за проведено обучение;

2.3. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда при извънредни обстоятелства от всички БНУ в чужбина;

2.4. увеличаване на обхвата на лицата, които биха могли да завършат обучение в БНУ в чужбина за два класа в рамките на една учебна година.

3. Предлагат се разпоредби, целящи повишаване на контрола и прозрачността при организиране на дейностите в неделните училища и при разходване на средствата, предоставяни от българския държавен бюджет, сред които е ежегодният избор на родителски съвет с конкретни задължения и правомощия.

4. Регламентират се условия, при които едно българско неделно училище може да организира обучение на няколко адреса с цел осигуряване на достатъчен достъп до обучение, без създаване на предпоставки за нелоялна конкуренция между организациите, към които функционират училищата.

Приемането и изпълнението на Постановлението се очаква да окаже положително въздействие спрямо всички заинтересовани страни. То е отговор на новите реалности, свързани с инициативата за привличане и връщане в родината на българи, живеещи извън страната чрез осигуряването на възможности за подготовка на кандидат-студенти и за обучение (в т.ч. и електронно) на ученици в българските неделни училища в чужбина.

Приемането на предложените нормативни промени ще окаже положителен ефект върху кандидат-студентите, върху учениците и техните родители, върху преподавателите в българските неделни училища в чужбина.


Дата на откриване: 10.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 август 2020 г. 21:33:13 ч.
Aziti

Нелоялна конкуренция по света и унас

В чужбина се мисли за възможно създаване на предпоставки за нелоялна конкуренция между организациите, към които функционират училищата....

Къде към момента в страна има създадени предпоставки за нелоялна конкуренция между ...училищата, на чий гръб се "разиграва" нелоялнаТА "конкуренция", какви методи и методики се използват за елиминиране на конкуренция?

Какви обусловени нормативни промени са нужни в страната за обусловено гарантиране на обусловен достъп до обусловено качествено обучение в страната?!