Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

Предложените изменения в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ са свързани с възможностите за повишаване на качеството на подготовка на учители в системата на висшето образование в България през призмата на изискванията на Европейските насоки и стандарти, стоящи в основата на акредитационните процедури по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионални направления 1.1. Теория и управление на образованието, 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по....

Предвидени са промени в диференцирането на минималните изисквания за брой часове и дисциплини съобразно професионалното направление, в което е съответната специалност и по-голямо конкретизиране по отношение на двете групи избираеми дисциплини, в т.ч. с конкретни примери за задължително-избираеми дисциплини, отразяващи актуални потребности на образователната практика – например гражданско образование, образование в мултикултурна среда, взаимодействие със семейната общност, компетентностният подход в образованието и др.

Разработени са основни групи компетентности, които да бъдат развити в рамките на подготовката на учители в България, в качеството им на инструмент, ориентиращ обучението на учителите към базови изисквания, отразени в квалификационните характеристики на учебните планове и учебното съдържание, стоящи в основата на подготовката на учители. Те служат като основа за оценяване на подготовката на учители в България в системата на висшето образование, в т.ч. в рамките на процедури за програмна акредитация на висшите училища.


Дата на откриване: 11.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 август 2020 г. 21:06:49 ч.
Aziti

Сравнителен анализ

Да се изучават учебните планове и учебното съдържание на дедения предмет/професионално направление през годините в България, да се познават причините за промените, промяната на целите и проследяване на постигането на целите, влияние на обучението върху работния морал на даденоТО поколение във времето.

Да се изучават учебните планове и учебното съдържание на дедения предмет/професионалното направление в другите страни, поставените цели на конкретната държава и проследяване на постигането на целите и сравнителен анализ с българската образователна система във времето.

31 август 2020 г. 21:18:00 ч.
Aziti

Учителите да се наричат в бъдеще ...професори

С промяната на статута на учителите е добре да се смени/подмени и думата, с която те биват наричани. В Австрия от 5 клас учителите със специалност се наричат от учениците професори.

Но нека в България професор по даден предмет се нарича само преподавател с първа специалност по дадения предмет. На учениците трябва да им е ясно от наименованието какъв преподавател им се е паднал - с първа, втора или трета специалност по предмета.

06 септември 2020 г. 12:00:31 ч.
philipp

Неправилно е да се изреждат избираемите предмети

Спускането на голям списък от изцяло педагогически дисциплини от направление 1.2 като "задължително избираеми" (използвам нарочно такъв термин) е неправилно - това ограничава възможността в тъй или иначе претрупаната с много задължителни предмети и практи учебна програма на студентите да остане хорариум за учебни предмети от направлението, в което те всъщност се обучават, а именно - 1.3.Смятам, че този списък с фиксирани избираеми предмети е лобистки, рестриктивен, неправилен и съответно трябва да отпадне.

06 септември 2020 г. 14:44:52 ч.
stonst

Кръстопът

Първо поздравление за смелостта да започнете/направите тази предизвикателна, но безспорно навременна и необходима реформа на висшето педагогическо образование.

Позволявам си да препоръчам, образно казано „да се върнете“ малко назад по пътя, които сте избрали като сте определили/изброили списък от задължително избираеми дисциплини,  до кръстопътя, които може би сте имали в началото му. Предлагам добре да се обмисли по кои от двата пътя да се тръгне. Аз бих формулирал посоките така: единият път, по които сега свенливо сте тръгнали и спрели преди края му (с което, както се вижда още сега от един от коментарите ще предизвикате „смутове и безредици“ сред педагозите) е да се заложи текст в Наредбата, че всяка година министърът на образованието и науката по предложение на специализирания съвет по педагогически науки към НАОА и деканите на педагогическите факултети предлага препоръчителен списък/каталог с дисциплини (задължителни, избираеми и факултативни) със съответните минимални хорариуми съгласно образователните приоритети на държавата и регионите. За тази учебна година можете бързо да направите такъв списък/каталог от информацията (за учебните планове и пълната документация на предлаганите дисциплини във всеки факултет), която изиска МОН от педагогическите факултети през последните месеци.

Другият път, които можете да изберете, ако желаете да се доверите на преподавателите в педагогическите факултети в страната и да зачетете академичната им автономия е да почертаете в наредбата, че предложеният от вас списък очертава само тематичните области/контексти, в които всеки факултет може свободно да избере наименованието на дисциплините, които ще включи в учебните планове като според наличния кадрови потенциал да разпредели и общия хорариум.

С уважение към труда ви и с пожелание за успешна работа.

07 септември 2020 г. 18:47:28 ч.
Kristiyan Mihaylov

Коментари за Проекта на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата з

Увеличение на часовете по информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда с поне 30% отгоре.