Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт

 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт е изготвен с цел подобряване на работата на Централния орган за обществени поръчки и взаимодействието му с отделните министерства – възложители по чл. 4, ал. 1 от постановлението.
           Съгласно предложените промени, възложителите по чл. 4, ал. 1 от постановлението ще изпращат до Агенцията за обществени поръчки за публикуване в Регистъра по обществени поръчки информациите за сключени, изпълнени и прекратени договори за обществени поръчки, сключени въз основа на рамковите споразумения на Централния орган. Промяната е наложена от обстоятелството, че министерствата са възложители по тези договори и съобразно закона, те са субектите, които следва да изпращат тази информация към Регистъра на АОП. В тази връзка, становището на Агенцията за обществени поръчки е, че съществува възможност за надграждане на софтуера на Регистъра за обществени поръчки, като прогнозираните разходи за това са в размер на около 43 000 лева без ДДС. Предвидено е средствата да се осигурят чрез преструктуриране на разходите по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2012 година.
    Предвидено е изрично, че извън предмета на постановлението остават доставки и услуги по поръчки, финансирани или съфинансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, със средства от други държави или от международни или чуждестранни организации.
           Прецизира се обхвата на обществените поръчки за доставки и услуги, които Централния орган провежда, като в обхвата на обществената поръчка за доставка на горива са добавени и автокозметика и смазочни материали за автомобили, а към обхвата на обществената поръчка за услуги по почистване е добавено и осигуряване на съответните материали и консумативи.
            Съществуващото до сега ограничение за възложителите по чл. 4, ал. 1 да обявяват обществени поръчки, посочени в чл. 3 от постановлението след изпращане на заявките си към Централния орган е смекчено, като новият текст предвижда тези поръчки да  могат да се обявяват едва след влизане в сила на решението за класиране и определяне на потенциални изпълнители по рамковото споразумение, като е регламентиран механизъм за уведомяване.


Дата на откриване: 19.3.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.4.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари