Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги

 

С проекта на Постановление се предлага приемане на Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги. Считано от датата на влизане на Закона за социалните услуги (ЗСУ) в сила всички доставчици на социални услуги, а не само тези, които предоставят социални услуги за деца, следва да се лицензират от Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ). На лицензиране подлежат лицата по чл. 29, ал. 3, т. 2 (специално създадени от общината за предоставянето на социални услуги юридически лица) и чл. 30 от ЗСУ (частни доставчици на социални услуги). Съгласно чл. 161, ал. 1 от ЗСУ за разглеждане на документите за издаване на лиценз и за подновяване на издаден лиценз за предоставяне на социални услуги се дължат такси, които се внасят в АКСУ. Таксите се събират по тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика (чл. 161, ал. 2 от ЗСУ). Съгласно § 43, ал. 1, т. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСУ, Тарифата за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги следва да бъде приета от Министерския съвет в тримесечен срок от влизане в сила на закона.

 

Размерите на таксите в проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги са определени при спазване на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с ПМС № 1 от 2012 г. За определяне на размера на таксите в проекта на акт социалните услуги са групирани според необходимото индикативно време за обработване на подадените заявления за издаване или подновяване на издаден лиценз от изпълнителния директор на АКСУ. Размерът на таксата ще бъде различен за различните социални услуги – между 50 и 100 лв.


Дата на откриване: 14.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 13.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 август 2020 г. 23:03:15 ч.
Димитър

Какъв е смисълът от таксите?

При условие, че гражданското общество със своите неправителствени организации масивно дофинансира държавата, за да може държавата да изпълните социалните си политики си, какъв е смисълът държавата да изисква от НПО такси за лицензиране за предоставяне на социални услуги?

Какъв е смисълът на тази обосновка за тарифите: 

  • Създаване на необходимите нормативни предпоставки за Агенцията за качеството на социални услуги да осъществява функциите си по лицензиране на доставчиците на социални услуги.
  • Частните доставчици на социални услуги и юридическите лица, специално създадени от общината за предоставянето на социални услуги, няма да могат да се лицензират и съответно няма да могат да предоставят законосъобразно социални услуги.

Искате да кажете, че в държавния бюджет няма да има средства за тази дейност? Удивително е, че държавната администрация се занимава да създава такива документи и процеси.

31 август 2020 г. 20:41:58 ч.
Aziti

За пенсионерите - настоящи и бъдещи

Moля да помислите и за социални услуги за пенсионерите с най-високи пенсии познати от Западния свят - разходка в парка, четене на книжка, посещение на театър, пиене на кафе или чай, пътуване по Da.nu.be до Вие.нe за преглед при личен лекар итн Държавата да дофинасира и съфинансира подобни начинания щом като иска да се сравнява с другите европейски страни по стандарт на живот на пенсионерите. 

 

31 август 2020 г. 20:43:06 ч.
Aziti

Методиката за определяне на ПРИХОДОориентиран размер на таксите

Размерът на таксите за социалните услуги може да се изчислява комплексно като процент от прихода/дохода на потребителите на услуги, дохода на предлагащите социалната услуга, печалба на юридическото лице от предходната година. Стипендиите на учениците и студентите, както и детските надбавки могат да се считат като "доход".

31 август 2020 г. 20:54:32 ч.
Aziti

НеобходимоТО индикативно време за определяне на ПЪРВОпричината

Размерът на таксата може да се определя според необходимото индикативно време за определяне на първопричината за принудата за получаване и или нуждата за предлагане на социалнаТА услуга

- социални услуги заради слаба памет на първи, втори или трети лица

- социални услуги заради мързел на първи, втори или трети лица

- социални услуги заради невежество на първи, втори или трети лица

- социални услуги заради нехайство на първи, втори или трети лица

- социални услуги заради неграмотност на първи, втори или трети лица

- социални услуги заради бедност на първи, втори или трети лица