Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.

С проекта на постановление на Министерския съвет се предлагат изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на отбраната, както следва:

1. Във връзка с изпълнението на договорите за придобиване на самолетите  F-16 Block 70 беше осъществен обмен на опит с други държави от НАТО, придобили и експлоатиращи самолети F-16. Във всички държави са били създадени отделни офиси, звена или отделни структури, отговарящи за цялостния процес на администриране и координиране на изпълнението на договорите. На базата на своя опит от доставки на самолети F-16 в отделните държави, американската страна също препоръчва съдаването на обособена структура, като според нея отсъствието на такава структура силно ще затрудни процеса на реализиране на проекта.

  Администрирането към настоящия етап в Министерството на отбраната на дейностите по подготовка, сключване и изпълнение на договори за доставка на отбранителни продукти и услуги, изпълнявани по Програми и целеви фондове на Правителството на САЩ за подпомагане на в областта на сигурността, в това число и договорите, свързани с придобиването на  самолети F-16 се изпълнява от 3 (трима) служители в дирекция „Политика по въоръженията“. Същите отговарят за администрирането на над 60 договора по горепосочените програми и целеви фондове на САЩ, като до края на 2020 г. се очаква броят на договорите да нарасне до 70. Със започване на по-интензивните дейности по изпълнение на договорите за F-16 обемът на работа ще се увеличи многократно, което ще доведе до практическа невъзможност за администрирането на останалите договори по програмите на САЩ.

  Налице е необходимост от изграждане на самостоятелно експертно звено в рамките на администрацията, което да е отговорно за изпълнението на този проект, включително и да координира работата на други структури по него.

  Необходима е структура с възложена функция и достатъчен числен състав, която да предоставя актуална и точна информация на ръководството на Министерството на отбраната, Военновъздушните сили и други институции за напредъка на дейностите по изпълнение на договорите. В резултат от приемането на предлаганите изменения в Устройствения правилник на Министерството на отбраната, свързани с преструктурирането на дирекция „Политика по въоръженията“, щатният състав на дирекцията ще бъде увеличен с трима служители за сметка на Щаба на отбраната, като ще й бъдат предвидени допълнителни функционални задължения.

2. С изменението в чл. 60а от Закона за отбраната и въоръжените сили н Република България /обн. в Дв бр. 42 от 2019 г./ беше създадено СКСО, а с изменение и допълнение в Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС № 382 от 2015 г. /обн. ДВ, бр. 86 от 2019 г./ са регламентирани функциите му, основно свързани с осъществяване непосредственото планиране, провеждане на подготовката и постигане на необходимите оперативни способности за изпълнение пълния спектър от специални операции по суша, въздух и т.н.

Същевременно, съгласно чл. 35, т. 20 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната, на дирекция „Операции и подготовка“ в Щаба на отбраната е възложено да организира планирането и координирането на развитието на способностите на специалните сили и използването им. От изложеното е видно, че част от функциите на посоченото административно звено в министерството се дублират с тези на СКСО, поради което се налага отмяна на т. 20 от чл. 35 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната. В тази връзка се предвижда намаляване числеността дирекция „Операции и подготовка“ с три щатни бройки, които ще бъдат прехвърлени в дирекция „Политика по въоръженията“, с оглед обезпечаване на допълнителните й функционални задължения, описани в т. 1.

 

 

3. С изменението на чл. 13 и следващите от Закона за финансово управление и  контрол в публичния сектор, обнародвано в ДВ, бр.13 от 12.02.2019г., задължението в организацията да се прилагат политики и процедури за предварителен контрол за законосъобразност като вид контролна дейност се запазват, но същото е посочено в друга разпоредба на чл. 13, ал.3 от закона, което налага коригирането й и в чл. 19, т.1 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната, регламентиращ задълженията на финансовите контрольори в министерството.

4. С Постановление № 85/30.04.2020 г. Министерският съвет на Република България прие Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия (обн., ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.). Съгласно § 1, т. 1 от Заключителните разпоредби на ПМС № 85/30.04.2020 г., действащият до този момент Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала е отменен. В новия нормативен акт не се предвижда задължение на ресорните министри да поддържат регистър на търговските дружества с държавно участие, тъй като информация на това ще е налична в Агенцията за публичните предприятия и контрол, която ще поддържа електронно-информационна система за публичните предприятия, в т.ч. и за посочените търговски дружества. Това налага прецизиране на нормата на чл. 32а, т. 9 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната относно функциите на дирекция „Търговски дружества и разпореждане с излишни движими вещи“.

            В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на постановление на Министерския съвет, се публикува  на Портала за обществени консултации за 30 дни.

 

 


Дата на откриване: 19.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 17.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари