Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2020-2024 година

Националната програма съдържа стратегическите цели, оперативни цели и дейности за реализиране на оперативните цели. Същата, съгласно чл. 6в, ал. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), е със срок на действие 5 години, като обхваща периода 2020-2024. Тя следва да подпомогне изпълнението на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г., отчитайки необходимостта планираните дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички сектори и опасности. Националната програма за намаляване на риска от бедствия определя оперативните цели и дейности в отделните приоритетни области за действие, с които следва да бъдат постигнати стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. Обикновено бедствията имат значителен ефект върху социалното и икономическото състояние на обществото, поради това намаляването на причинените от тях щети и загуби е жизненоважен компонент на усилията за осигуряване на сигурност и просперитет във всеки един район в България. Съответно, очакванията от реализирането на Националната програма за намаляване на риска от бедствия са свързани с намаляване уязвимостта на населението от бедствия, подобряване на координацията и ефикасността при реализиране на дейностите за намаляване на риска от бедствия в отделните сектори и недопускане дублиране на дейности, повишаване на инвестираните средства в дейности за намаляване на риска от бедствия, подобряване споделянето на информация и данни за риска от бедствия, използване на публично-частно партньорство за постигане на по-добри резултати в областта на намаляване на риска от бедствия, повишаване използването на иновации и технологии в областта на намаляване на риска от бедствия.


Дата на откриване: 20.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 21.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 септември 2020 г. 08:48:01 ч.
ANONYMOUS_DRM

Необходими промени

1. Националната програма ще бъде приета в края на годината, поради което е  обхватът й трябва да се промени на 2021-2025 г.

2. За изпълнение на Националната програма се предвижда изготвянето на годишни планове, а в самата програма също има раздел "План за действие за периода 2020-2024 г.". Може би е по-добре този раздел "План за действие за периода 2020-2024 г." да се замени с друго име, за да не става объркване.