Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Промяната цели осигуряване на условия за управление на качеството, регламентирано в чл. 271, ал. 1 на ЗПУО като непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата. Това осигуряване на качество е в пряка връзка с работата на педагогическите специалисти, които са основните движещи сили и за повишаване на качеството на образованието. Кариерното развитие на педагогическите специалисти е процес на усъвършенстване на компетентностите им при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени, предпоставка за повишаване качеството и ефективността на образованието.

Съгласно чл. 228, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие, а за директорите – и на управленската им компетентност.

Инспектирането от своя страна като процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование цели установяване на степента на изпълнението на държавните образователни стандарти, като се формулира оценка за силните страни в дейността на образователните институции и за аспектите в дейността им, които се нуждаят от подобрение.

Промяната, която се предлага, ще доведе до осигуряване на условия за изпълнение на задължението в съответствие с чл. 219, ал. 2, т. 4 от ЗПУО – педагогическите специалисти да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят, до постигане на по-добри резултати при осъществяване на обучението им и подобряване на качеството на образованието. Цел на предлаганата промяна е да бъде въведена последователност при извършването на двата процеса, а именно инспектирането на детските градини и училищата да предхожда атестирането на педагогическите специалисти.

 


Дата на откриване: 20.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 август 2020 г. 21:10:55 ч.
Aziti

Комплексна експертна оценка

Учителите да получават комплексна експертна оценка

- Оценка на преподаване и мотивация за учене

- Оценка на изпитване и определяне на потенциала за развитие

- Оценка за подготовка за външно оценяване

Оценките да се оповестяват публично на страницата на училището и всеки учител да прави своя презентация на родителската среща в началото на година. Ако на учителя му липсват компетентости през времето, в което се обучава и придобива нови компетентости, то той да получава адекватна помощ от колегите в училище или от РУО, до момента на атестиране на нужните компетености.

Ако учител не е в състояние да мотивира даден ученик, не е в състояние да определи потенциала му на развитие и или не е в състояние да подготви ученик за външно оценяване, да напише докладна, да опише работата си с ученика до момента и да я представи също така и на родителите. Директорът да предприеме мерки и предостави алтернативно обучение за ученика, за мотивацията му и развитието на потенциала му.

 

 

11 септември 2020 г. 19:48:14 ч.
Cpo_Relax_Sliven

Изисквания и оценка на Директори на Център за професионално обучние

Директорите на ЦПО, също трябва да бъдат включвани в административните актове и Наредби и да има изисквания към дадено лице да е Директор на ЦПО. Все пак е лице на обучаваща институция и с не малка отговорност, което налага необходимостта от педагогическо образование. Оценката на работата и комепентностите и тяхното развитие е важен фактор за по-добро, компетентно и качествено професионално образование.