Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1276 от 11 октомври 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Ев

С преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, обнародван в ДВ. бр. 60 от 7 юли 2020г. се допълни Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ЗВПНРБГЕСЧТС). С това допълнение в ЗВПНРБГЕСЧТС се създаде § 1а от допълнителните му разпореди, който урежда пребиваването на гражданите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и членовете на техните семейства на територията на Република България след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия съгласно Споразумението за оттегляне. След Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, гражданите на Обединеното кралство запазват правата си като граждани на Европейския съюз до края на преходния период съгласно Споразумението. Споразумението за оттегляне предвижда преходен период (до 31.12.2020 г.), по време на който правилата на Европейския съюз за свободно движение на хора ще продължат да се прилагат по отношение на гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства. Това наложи да се допълни ЗВПНРБГЕСЧТС, с което допълнение да се определят категориите лица, за които този закон ще продължи да се прилага, както и да се определят документите за пребиваване, които ще бъдат издавани на тези лица.


Дата на откриване: 21.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 21.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари