Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Законопроектът въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Директива 2013/36/ЕС (Директива за капиталовите изисквания) по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала (Директива (ЕС) 2019/878). Промените са свързани с преразглеждане на част от регулаторната рамка с цел адресиране на някои слабости, отчетени при прилагането на Директивата за капиталовите изисквания, допълнително детайлизиране на някои мерки с оглед безпроблемното им прилагане, осигуряването на пропорционалност на рамката, както и по-доброто й адаптиране спрямо развитието на финансовия сектор в международен план. Изискванията на Директивата трябва да се въведат в българското законодателство в срок до 28 декември 2020 г. Законопроектът съдържа и изменения, насочени към подобряване на регулаторната рамка и установените надзорни механизми. Предвидени са и изменения в частта за надзорните мерки. Регламентирана е допълнителна възможност БНБ да наложи надзорни мерки при прекомерно нарастване на лихвения риск за дадена банка;Усъвършенства се режимът, свързан с налагане на допълнително капиталово изискване на банка. Възлагат се нови правомощия на БНБ и КФН във връзка с противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризъм в рамките на осъществявания пруденциален надзор върху дейността на банките, съответно инвестиционните посредници. Въвежда се изискване за издаване на одобрение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност, предприятие майка на група, в състава на която има институция (банка или инвестиционен посредник).

Отговорна дирекция:Регулация на финансовите пазари
E-mail:r.k.petkova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 21.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 22.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари