Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.

Предложените с проекта на ПМС изменения и допълнения на чл. 31 от Тарифа № 4 са необходими във връзка с изискванията, регламентирани в § 82, т. 2, б. „б“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИДЗМВР) (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.). Променя се терминологията по отношение издаваните от органите за пожарна безопасност и защита на населението документи по искане на заинтересовани лица, съгласно чл. 125а, ал. 1 от ЗМВР (становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност; становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация; становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт; сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност) във връзка с дейността по осъществяване на държавен противопожарен контрол. Прецизират се изискванията на чл. 31, ал. 2, т. 1 от Тарифа № 4 с цел еднозначното им прилагане по отношение събирането на определените държавни такси. Терминологията в чл. 31, ал. 2, т. 3 от Тарифа № 4 се привежда в съответствие с тази, използвана в Закона за устройство на територията. С проекта на ПМС се предлага промяна в чл. 31а, ал. 3 от Тарифа № 4 във връзка с изискванията, регламентирани в § 30 от ЗИДЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.) относно изменения и допълнения на чл. 132 от ЗМВР, в който са разграничени случаите, при които лицето, получило разрешение по чл. 129 от ЗМВР следва да представи документ за платена държавна такса за отразяване на промени на условията, при които е издадено разрешението. Съгласно действащата разпоредба на чл. 31а, ал. 3 от Тарифа № 4, за издаване на разрешение за повече от една от дейностите по ал. 1, таксата се определя като сбор от таксите за всяка дейност поотделно. По аналогичен начин е необходимо да бъдат регламентирани и случаите, при които има промяна на условията, при които е издадено разрешение за повече от една от дейностите по ал. 1.


Дата на откриване: 24.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари