Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Предлаганите промени в Търговския закон (ТЗ) са изготвени във връзка с необходимостта да бъдат защитени в по-голяма степен правата и интересите на работниците и служителите при откриване на производство по несъстоятелност срещу техния работодател и имат и силно изразен социален аспект.

Предлата се производство по несъстоятелност при неплатежоспособност на търговеца (работодателя) да може да се открива и по писмена молба на работник или служител, на който работодателят не е изплатил уговореното трудово възнаграждение за извършената работа по трудово правоотношение.

При откриване на производство по несъстоятелност, всички изпълнителни дела срещу имуществото на длъжника, с изключение на изпълнителните дела, образувани по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, се спират от съда по искане на кредитора или служебно. С оглед гарантиране вземанията на работниците и служителите, произтичащи от трудови правоотношения, се предлага от обхвата на спрените изпълнителни дела да бъдат изключени и делата, взискатели по които са работници и служители за вземания.

Досега производството по несъстоятелност може да бъде открито от съда въз основа на подадена молба от длъжника, ликвидатора или кредитора по търговска сделка, както и от Националната агенция по приходите. Занапред се създава възможност и работниците и служителите да искат откриване на производство по несъстоятелност, в случай че работодателят не е изплатил уговореното трудово възнаграждение за извършената работа по трудово правоотношение.

За да се гарантира в по-голяма степен удовлетворяването на вземанията на работниците и служителите, произтичащи от трудови правоотношения, се променя поредността на вземанията при извършване разпределението на осребреното имущество след откриване на процедура по несъстоятелност. Вземанията на работниците и служителите се поставят на първо място в реда на кредиторите. Така се създава по-голяма възможност за работниците и служителите да реализират вземанията си срещу работодателя.


Дата на откриване: 19.3.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 2.4.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари