Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

 

 

С предвидените изменения и допълнения в Закона за рибарството и аквакултурите се цели по-прецизно и ефективно прилагане на общата политика в областта на рибарството и уреждане на отношенията, свързани със собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България, търговията с риба и други водни организми. Промените се налагат и с оглед необходимостта Закона за рибарството и аквакултурите да бъде съобразен с относимото европейско законодателство. Въвеждат се легални дефиниции и термини, използвани в рибарството и аквакултурите, тъй като в настоящия закон съществува нормативна празнота.

 

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Обща политика в областта на рибарството“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   opor@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 25.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 24.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 септември 2020 г. 13:51:29 ч.
Dancho

Мотивирано предложение

СНЦ ФЕДЕРАЦИЯ НА МУХАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

гр. Велико Търново, ул. “Иларион Драгостинов” 11

Email: bg.fly.fed@gmail.com

http://fbff.org/

 

СНЦ МУХАРО-СПИНИНГ КЛУБ ОГОСТА

гр. Монтана, бул. “Александър Стамболийски” 23

Email: mscogosta@abv.bg

ДO:

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

1000, гр. София, бул. “Христо Ботев” 55

 

23 септември 2020 г. 13:53:10 ч.
Dancho

Мотивирано предложение

ОТИВИМРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Федерация на Мухарите в България (ФМБ) с ЕИК: 831094393 -  сдружение с нестопанска цел, обединяващо на доброволен принцип мухарски риболовни клубове- юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ. Дружеството се представлява от Данчо Савов, действащ в качеството си на председател. Телефон за връзка: +359 887 855 101, ел. поща: bg.fly.fed@gmail.com

и

Мухаро-Спининг Клуб Огоста с ЕИК: 205655990 – сдружение с нестопанска цел, грижещо се на абсолютно доброволен прицип за участъка от река Огоста в гр. Монтана. Дружеството се представлява от Николай Иванов, действащ в качеството си на председател на УС. Телефон за връзка: +359 877 355 107, ел. поща: mscogosta@abv.bg

 

 

Oтносно: Участие в обществените консултации по публикуван проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР ТАНЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

 

На първо място, бихме искали да Ви благодарим за отправената покана да се възползваме от правото дадено ни по чл. 26, ал. 3 от Закона за Нормативните Актове, в законовия срок, да участваме в обществените консултации по публикувания проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА).

Като сдружения обединяващи риболовци на изкуствена муха и спининг в България, предложенията ни за промяна на ЗРА са свързани основно с глава трета, раздел I и III от закона, а именно разпоредбите свързани с условията за реда и извършването на любителски риболов.

“България има много достъпни за гражданите естествени (реките, езерата, блатата, Черно море, р. Дунав) и изкуствени водоеми (основно язовирите), в които може да се практикува любителски риболов. Любителският риболов има важно социално значение за населението на България, тъй като представлява вид отдих и развлечение, който може удачно да бъде съчетаван с природен, селски и екологичен туризъм. Често той се практикува и като семеен спорт, практикуван за отдих и развлечение, което има важно значение за екологичното възпитание на децата.”1Ситуационен Анализ на Сектор Рибарство в България По тази причина броят на билетите за любителски риболов в страната като цяло ежегодно нараства и през 2019 година в регистъра на ИАРА е посочено, че има издадени 231 466 бр. билети. За сравнение, през 2010 година в регистъра на ИАРА има издадени 190 525 бр. билети – тоест за по-малко от 10 години имаме ръст на официално регистрираните любители риболовци с 21.5%.

Tрябва да се подчертае, че риболовците-любители в България и на много места по света представляват най-голямата и най-силно заинтересована група за опазване на рибите и водните екостистеми като цяло. “Рибарите са и много ценен източник на сведения. Те често са „живата памет“, съхранявайки и предавайки информация за видовете риби, населявали даден регион, техните размери и количество, поведение, екологични условия и промените, които са настъпили с времето. Ето защо много идеи или кампании за опазване или възстановяване на сладководните екосистеми се ръководят от хора, които са риболовци, и по този начин са развили по-тясна връзка с водните екосистеми.”1 По тази причина се надяваме, че ще разгледате и обсъдите нашите предложения и идеи сериозно

23 септември 2020 г. 13:54:11 ч.
Dancho

Мотивирано предложение

 1. Чл. 15А и прилежащите му алинеи да останат непроменени

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите възлага на сдруженията по чл. 11, ал. 1 управлението на рибните ресурси в реките, старите речни корита и водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 - държавна собственост, определени само за любителски риболов.

В мотивите към проекта на ЗИД на ЗРА се казва следното:

За да се подпомогне опазването на речните местообитания и ограничаване на влиянието от човешката дейност отпада възможността за възлагане на управлението на рибните ресурси в реките и старите речни корита на сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. До момента не е възлагано управлението в нито една река или старо речно корито.”

 

Реките и старите речни корита трябва да останат в обхвата на чл. 15а по следните причини:

 • Реките и старите речни корита са добавени в обхвата на член 15а от ЗРА на 18.07.2017г и от

тогава липсват обективни причини за нуждата от тяхното премахване. Както е споменато и в мотивите за промяна , “До момента не е възлагано управлението в нито една река или старо речно корито”. Не намираме логика в твърдението, че премахването на възможността дружества с нестопанска цел (СНЦ) да управляват рибните ресурси в реките и старите речни корита ще доведе до “опазване на речните местообитания и ограничаване на влиянието от човешката дейност.” Реалността е точно обратната, когато определено СНЦ се грижи и носи отговорност за даден участък от река, рибните ресурси ще се пазят и увеличават, правилата за риболов (особено в реки в режим “Хвани-Пусни”) ще се спазват и съблюдават, и речното корито и бряг ще бъдат по-чисти. От 2-3 години имаме натрупан опит и конкретни примери доказващи горното твърдение, а именно:

 • участъка на река Огоста в границите на гр. Монтата е доброволно и неформално стопанисван от СНЦ “Мухаро-Спининг Клуб Огоста”
 • участъка на река Въча в границите на гр. Кричим (и не само) е доброволно и неформално стопанисван от СНЦ “Олимпик 2002”
 • участъка от река Голяма Камчия между Омуртагов мост и стената на язовир “Тича” е доброволно и неформално стопанисван от СНЦ “Чисти Брегове – Велики Преслав” както и от СНЦ “Федерация на мухарите в България” и нейните членове
 • През последните няколко години тези участъци от изброените по-горе три реки се превърнаха в “риболовен рай” за риболовците на пъстърва. Практикуване на риболова на спининг и изкуствена муха стана възможно и популярно и вече има организирани групи в социалните мрежи с по над 10000 члена.
 • Основната причина горните няколко клуба да не са се възползвали формално от разпоредбите на чл. 15а, ал. 1 от ЗРА е липсата на изричната наредба по чл. 15а, ал. 3 от ЗРА, с която би трябвало да се определи реда за предоставяне управлението на рибните ресурси по ал. 1. Затова е необходимо да се помисли и подложи на обществено обсъждане наредба, която да определи какъв е редът за предоставяне управлението на рибните ресурси по ал. 1 от същия член.
 • С изискванията си тази наредба трябва да намери баланса между това да мотивира повече сдружения на местно ниво да поемат инициатива за стопанисване на участъци от реки и това да създаде предпоставки за лоши практики при управлението на рибните ресурси.
 • От СНЦ “Федерация на Мухарите в България” и СНЦ “Мухаро-Спининг клуб Огоста” се ангажираме да предложим на Вашето внимание конкретни предложения за подобна наредба ако тази възможност остане в обхвата на ЗРА.

 

23 септември 2020 г. 13:56:53 ч.
Dancho

Мотивирано предложение

 1. В чл. 24, ал. 1 да се добави следната 5-та точка

„В реките, в които при извършване на любителски риболов е забранено задържането на улов от речна /балканска/ пъстърва /Salmo trutta fario/ (“Хвани и Пусни”) разрешения риболов може да се извършва само с една въдица (пръчка), само с изкуствена стръв (примамки), с монтирани до две единични куки без контра“

Основанията ни за това предложение са следните

 • При спортния риболов широко се използва практиката известна под името „хвани и пусни“ (catch&release, англ.). При нея уловената риба бива освобождавана и връщана във водоема.  В България този режим се въвежда със заповед на Министъра на земеделието, храните и годите през 2014 година в различни реки и участъци от реки. Тази заповед вече няколко пъти беше актуализирана и разширявана. Безспорен е факта, че от както съществува този режим реките включени в него са по-богати на рибни ресурси, а риболовците-любители са все повече и по-доволни.

 

 • С годините и натрупания опит се наблюдава обаче следното неприятно явление: значителна част от уловените и пуснати риби загиват или имат съществени физиологични проблеми в резултат от получени наранявания или стрес. Може да видите снимки заснети от колеги риболовци на следния линк:

https://flyfishing.bg/federation-of-bulgarian-fly-fishermen/promeni-zra

 • Изследвания, проведени върху връзката на метода на улов и нивото на смъртност

при различи видове риби, показват, че най-слабо травмиращ е риболовът с муха.

Нивото на смъртност може да варира в зависимост от вида кука, метода на риболов (примамката), температурата на водата, продължителността на борбата, времето за манипулиране и метода на освобождаване. Специалистите препоръчват някои техники, които могат да подобрят оцеляемостта на рибите, които се освобождават, като използването на единични куки; при манипулациите по освобождаването на рибата от кукичката тя да не се оставя на сухо; бързо връщане обратно във водоема. Въпреки негативните оценки по отношение на този вид риболов, степента на оцеляване на освободената риба определено е много по-висока, отколкото на събраните риби.

 

 • Във връзка с горното от СНЦ “Мухаро-Спининг клуб Огоста” изработихме и поставихме следните 6 бр. указателни табели на брега на река Огоста в границите на град Монтана. От тогава намерените умрели риби рязко намаляха.

 

 

 

 

 

 

 

 • Естествената стръв е много по-позната храна за пъстървовите риби и съответно тя бива поглъщана много по-бързо и по-сигурно от тях, което прави почти невъзможно нейното откачане и съответно връщането на рибата невредима във водата.

 

 • Изкуствените примамки не биват поглъщани от рибите и най-често закачането е в областта на челюстта, което ни дава възможност да я върнем обратно във водата в перфектно състояние.

 

 • Куките с контри правят много по-големи разкъсвания при поемане от рибите и много по-трудно се освобождават след това, обикновено съпроводено със стискане и повреждане на състоянието им. Аналогично е положението и с използването на тройни куки при изкуствените примамки – много често се забиват и двете тройки в рибите и дори и при огромно желание трудно се връща пъстървовата риба невредима в реката.

 

 • На много места по света пъстървовия риболов се практикува спазвайки абсолютни същите рестрикции по причините изброени по-горе

 

23 септември 2020 г. 13:58:02 ч.
Dancho

Мотивирано предложение

 1. В чл. 24, ал. 1 да се добави следната 6-та точка

„В реките, в които при извършване на любителски риболов е забранено задържането на улов от речна /балканска/ пъстърва /Salmo trutta fario/ (“Хвани и Пусни”) се забранява и задържането на всички останали пъстървови риби – американска (дъгова) пъстърва, сивен и липан.

Основанията ни за това предложение са следните:

 • риболовците, желаещи да задържат улов от останалите видове пъстървови риби, които са единични бройки и в пъти по-малко от балканската пъстърва в тези участъци, нанасят непоправими вреди на самата балканска пъстърва. Липсата на забранен период за риболов на американска пъстърва дава основание на същите тези риболовци да ловят в тези участъци и по време на забраната за риболов на балканска пъстърва и понеже този риболов обикновено се извършва с навлизане (газене) във водите на реката това води до унищожаване на мръстилищата (гнездата) на размножаващата се балканска пъстърва.

 

 • Обединяването на режимът „Хвани и пусни“ общо за пъстървовите риби би довел и до много по-ефективен контрол върху тези участъци от реки.

 

Имайки предвид гореизложеното най-любезно Ви молим и от името на обединените риболовци с изкуствена муха и шнур да одобрите нашите предложения, които ще спомогнат за използването на рибните запаси по устойчив начин и ще спомогнат за опазването и защитата на речните местообитания. Ако решите да не приемете някои от предложенията ни Ви молим, на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за конкретна обосновка.

 

Копие от това писмо ще бъде качено и на портала за обществени консултации на Министерски Съвет.

 

15.09.2020 г.

гр. София 

 

 

Председател на УС на Федерация на Мухарите в България:        / Данчо Савов /

 

 

Председател на УС на Мухаро-Спининг клуб Огоста:                      / Николай Иванов /

 

 

24 септември 2020 г. 15:26:48 ч.
nlrs

Становище на НЛРС-СЛРБ - стр. 1

Изх. № 295 / 24.09.2020 г.

 

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

Министър на земеделието, храните и горите

 

Г-Н ИВАЙЛО СИМЕОНОВ

Директор на дирекция „Обща политика

в областта на рибарството“, МЗХГ

 

СТАНОВИЩЕ

от Национално ловно-рибарско сдружение

„Съюз на ловците и риболовците в България“

 

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

 

Уважаема г-жо Танева,

Уважаеми г-н Симеонов,

След като се запозна с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ /НЛРС-СЛРБ/, в качеството си на пряко заинтересована страна и организация в обществена полза, представляваща интересите на повече от 50 000 любители риболовци, отчитаме сериозността и значимостта на предстоящите изменения и допълнения в областта на рибарството и отношенията, свързани със собствеността, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси.

 

24 септември 2020 г. 15:27:55 ч.
nlrs

Становище на НЛРС-СЛРБ - стр. 2

 В тази връзка с настоящото становище изразяваме своята принципна позиция в две основни направления, описани по-долу.

На първо място са изброени текстовете от проекта на ЗИД на ЗРА, против които НЛРС-СЛРБ твърдо възразява:

1. Не сме съгласни с предвиденото в § 12 от проекта на ЗИД на ЗРА изменение, което гласи, че в ал. 1 на чл. 15а думите „в реките, старите речни корита и“ се заменят с „във“.

На сдруженията, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, следва да се възлага управлението на рибните ресурси в реките и старите речни корита, но поради неприложимостта на Наредба № 22 от 10.12.2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти – държавна собственост, на сдружения за любителски риболов, това на практика не се осъществява. С отпадане на наредбата и опростяване на процедурата, сдруженията биха могли да полагат необходимите грижи за участъците от реките и речните корита с цел опазване и увеличаване на рибните ресурси.

2. Категорично се противопоставяме с предвидената в същия § 12, чл. 15а, ал. 2, т. 3 „зона за свободен достъп във водния обект, за която изисква само валиден билет за любителски риболов“. С така предложения текст се ощетяват правата на лицата, заплатили своя членски внос към сдружението, стопанисващо съответния водоем, което влага необходимите средства за зарибяването и поддържането му.

На второ място, с цел преодоляването на съществуващите нормативни празноти в действащия ЗРА, които не намират отражение и в настоящия законопроект, изразяваме своето становище за тяхното актуализиране и допълнение, по-конкретно в следните области:

I.                 Въвеждане на ясна дефиниция относно собствеността на рибния ресурс

НЛРС-СЛРБ счита, че в този проект на ЗИД на ЗРА, както и в досегашната законова база, не е ясно регламентиран фундаменталният въпрос чия собственост е рибният ресурс в

24 септември 2020 г. 15:28:28 ч.
nlrs

Становище на НЛРС-СЛРБ - стр. 3

страната – на държавата, на общините, на собствениците или на ползвателите на водни обекти или на всички изброени. Въпросът за собствеността и управлението на рибния ресурс следва ясно да се разграничи от собствеността и управлението на водните обекти, както и от кой момент може да настъпи промяна. 
При настоящата финансова и кадрова рамка, в която е поставена да функционира Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), ние считаме, че държавата не е в състояние пълноценно да управлява и да контролира ползването на рибните ресурси във водоемите държавна и общинска собственост, поради което тя може да бъде подпомогната с тази задача от организации в обществена полза. 
От тук по-прецизно следва да се регламентират условията, при които държавата отдава за управление рибния ресурс на такива организации, което следва ясно да се разграничи от дейностите по поддържане на водни обекти (язовири и др. хидротехнически съоръжения). При сегашните условия на сдруженията на любителите риболовци се вменяват и несвойствени задължения, като условие за предоставяне на стопанисването на даден водоем за любителски риболов (например нуждата от ползване услугите на квалифициран специалист хидроинженер за следене техническата изправност на изпускателни съоръжения и язовирни стени със съответните разходи), което ги демотивира да се включват активно в процеса по подпомагане на държавата в управлението на рибните ѝ ресурси.
II. Създаване на Национален фонд за зарибяване
С цел преодоляване на нормативните празноти в областта на политиката за зарибяване и гарантиране, че поне част от средствата, събрани от билети за любителски риболов, ще бъдат използвани за възпроизводство и възстановяване на рибните ресурси, предлагаме да бъде създаден Национален фонд за зарибяване. В изпълнение на своето конституционно задължение съгл. чл. 15 от Конституцията на Република България, държавата е задължена да осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната. 
 

24 септември 2020 г. 15:29:20 ч.
nlrs

Становище на НЛРС-СЛРБ - стр. 4

В тази връзка нашето искане е 50% от средствата, набрани по реда на чл. 53, ал. 1, т. 2 от действащия ЗРА – таксите за издаване на билети за любителски риболов и т. 3 – събраните глоби, имуществени санкции и обезщетения в полза на държавата за нанесени вреди на рибата и другите водни организми, да бъдат включени в този фонд. По този начин ще се обезпечи финансирането на най-съществените задачи, свързани с управлението на водните обекти, а именно:

1)     Ежегодното зарибяване на водоемите за любителски риболов с различните видове риби – за което считаме, че следва да се отделят 30% от средствата, събрани по гореописания ред;

2)     20% от събраните средства за останалите дейности:

1.     Охрана на тези водоеми и рибните им ресурси особено при маловодие и по време на размножителния период на рибите;

2.     Осъществяване на контрол по спазване на законността при извършване на любителския риболов;

3.     Подпомагане на естественото възпроизводството на рибите чрез различните рибостопански мероприятия – залагане на изкуствени гнезда в язовирите, полагане на грижи за поддържане и направа на нови боища в реките, тяхната охрана и т. н.;

4.     Благоустрояване на водоемите – залесяване на бреговете на водоемите, окосяване на тревните площи, направа на мостчета и т.н.

Аналогична е уредбата и в Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за неговото прилагане, в частност в чл. 53 от ЗЛОД и чл. 65 и 65а от ППЗЛОД, касаеща разпределянето на средствата от годишната вноска за ползване на дивеча, формирани от издадените разрешителни за ловуване.

 

I.                 Създаване на Обществен съвет

С цел по-прецизно и по-ефективно управление и опазване на рибните ресурси НЛРС-СЛРБ счита, че в проекта на ЗИД на ЗРА следва да бъде предвидена хипотезата, при която се създава Обществен съвет, като ясно бъдат регламентирани неговата структура, организация и функции. Според нас последният следва да бъде ръководен от изпълнителния 

24 септември 2020 г. 15:29:51 ч.
nlrs

Становище на НЛРС-СЛРБ - стр. 5

директор на ИАРА, като в него вземат участие представители от всички заинтересовани лица и организации. Неговата основна функция е да управлява и контролира изразходването на средствата, постъпили във фонда по т. II.  

 

 1. Облекчаване на процедурата по управление на рибните ресурси от страна на сдруженията по чл. 11, ал. 1

Нашата позиция е да се създадат съответните нови разпоредби в ЗРА, с които Наредба № 22 от 10.12.2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти - държавна собственост, на сдружения за любителски риболов да бъде отменена, поради неприлагането ѝ в продължение на няколко поредни години. Целта е облекчаване на реда за кандидатстване за управление на рибните ресурси от страна на сдруженията на любители риболовци.

Водоемите за любителски риболов, зоните за естествено възпроизводство и зоните за любителски риболов в язовирите следва да бъдат предоставени за безвъзмездно стопанисване в рибостопанско отношение на сдруженията по чл. 11 от ЗРА.

Считаме, че част от проблемите, свързани с неприложимостта на Наредба № 22 в процедурите по възлагането на управлението на рибните ресурси се отнасят до:

1) Високите критерии, поставени в наредбата – 500 души с членска карта и едногодишен билет за любителски риболов, което означава, че на това изискване могат да отговарят само няколко сдружения в страната, тъй като при изготвянето ѝ от ИАРА не беше взет под внимание фактът, че има любители риболовци членове на сдруженията, които съобразно финансовите си възможности са платили седмични, едномесечни или шестмесечни билети.

Една от основните причини почти да няма сдружения с такава членска маса е, че без да имат водоем, чиито рибни ресурси да стопанисват, те не могат да предложат условия за любителски риболов и съответно да привлекат достатъчно членове, за да отговорят на изискването на наредбата и да получат правото да кандидатстват за стопанисване.

24 септември 2020 г. 15:31:40 ч.
nlrs

Становище на НЛРС-СЛРБ - стр. 6

2) Прехвърляне и вменяване на дейности (задължения) на сдруженията, на които е възложено управлението на рибните ресурси, които до този момент никога не са изпълнявани от държавния орган ИАРА в това число:

 • Опазване на чистота на водите във водните обекти;
 • Почистване на водните площи от различните битови отпадъци;
 • Отчет на уловената риба в съответните водни обекти;
 • Ненужното изискване на всеки три месеца сдруженията по чл.11 да дават в ИАРА информация за членовете им с едногодишен билет за любителски риболов и т.н.

С настоящото становище заявяваме своите позиции и изразяваме готовност да се включим с представител в работна група за обсъждане на предложенията ни.

 

 

Инж. Васил Василев

/Председател на УС на НЛРС-СЛРБ/