Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.

 

С приемането на постановлението ще се създаде нормативна уредба за изготвяне на стратегическия план на Република България за участие в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз през програмния период 2021 – 2027 г., отразяваща спецификите на заинтересованите страни. С приемането на проекта се стимулира по-ефективното участие на неправителствения сектор в подготовка на програмния документ.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 28.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 септември 2020 г. 12:22:37 ч.
НСЗКБ

СТАНОВИЩЕ от Националния съюз на земеделските кооперации в България

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

КОПИЕ:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ

от

Националния съюз на земеделските кооперации в България

 

Относно: Проект на ПМС за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. на Република България

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ТАНЕВА,

 

С приемането си през 1999 г. Закона за кооперациите създаде нова форма на сдружаване на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество да осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси, а именно кооперациите. Съгласно чл.1 от закона кооперациите са юридически лица.

Националният съюз на земеделските кооперации в България е създаден през 1991 г., като през 2000 г. е регистриран по Закона за кооперациите като Национален съюз на земеделските кооперации в България със статут на кооперация. Той е неразделна част от българската кооперативна система, един от четирите, признати от Министерския съвет за национални съюзи. Членуващите в съюза земеделски кооперации са обединени на териториален принцип в 19 областни и регионални съюзи на земеделските кооперации, които са членове на Националния съюз на земеделските кооперации в България. В тази връзка представляваният от мен съюз се явява втората по големина организация на земеделски стопани в страната, като в същото време е първата и до момента единствена земеделска структура, официално призната от Министерски съвет за национална.

Ето защо с изненада установихме, че в публикувания за обществено обсъждане проект на ПМС за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. на Република България в състава на Тематичната работна група не е предвидено включването на представители на най-старото обединение на земеделски производители в страната – Националния съюз на земеделските кооперации в България.   

Във връзка с гореизложеното Националния съюз на земеделските кооперации в България предлага в чл.1, ал.4 от публикувания за обществено обсъждане проект на ПМС за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. на Република България да се създаде точка 17 със следния текст: „Национален съюз на земеделските кооперации в България“. По този  начин в процеса на създаване на Стратегическия план ще бъде включена най-голямата и единствена до момента призната от Министерски съвет за национална организация на земеделски производители.

 

 

 

 

С уважение,

 

Явор Гечев

Председател на НСЗКБ