Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

С предложените промени специалният закон се привежда в съответствие с общите изисквания на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управление – отделните административни режими се уреждат на ниво закон с ясно посочване на изискванията за извършване на отделните административни услуги, сроковете, процедурите и необходимите документи.

Период на обществената консултация: 05.09.2020 г. до 18.09.2020 г.
 
Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg 


Дата на откриване: 5.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 септември 2020 г. 15:42:00 ч.
vnatanasov

Предложения за допълнение на чл. 14 и чл. 90 от ЗКНВП

Направвените предложения за допълнение са с по-тъмен шрифт (bold).

Чл. 14, ал. 2. Към Националния съвет по наркотичните вещества се създава експертен съвет, който изготвя становище за всяко предложение за включване на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им от един списък в друг, както и изготвя становища по проблеми и въпроси, възложени от Националния съвет или чрез председателя на Националния съвет.

Мотиви:

В работата на НСНВ често пъти възникват въпроси от частен, национален или международен характер, по които съвета следва да взема решение въз основа на експертен анализ на даден проблем или предоставена информация.

В редица случаи Националния съвет следва да предложи и приеме позиция на държавата по глобални въпроси, касаещи международните конвенции и регулацията на наркотичните вещества.

В последните години практиката показва, че за тази цел най-често се ползва Експертния съвет. С оглед на изложеното и осигуряване на оперативна целесъобразност, предлагам да се разшири обхватът на дейност на Експертния съвет, както и възможността за възлагане на задачи в компетентността му, чрез председателя на Националния съвет. Последното ще доведе до възможност за възлагане на експертно становище без нарочна санкция на Националния съвет, с което ще се постигне икономия на време и възможност за едновременно разглеждане (в едно заседание на Националния съвет) на внесен проблем и становище на Експертния съвет.

 

чл. 90, ал. 4. Националният институт по криминалистика, Медицинският институт на Министерството на вътрешните работи и лаборатории към Министерството на вътрешните работи, Военномедицинска академия, Агенция "Митници" и Министерството на здравеопазването имат право да извършат експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

Мотиви:

По същество изследването на наркотични вещества ползва методология и ресурс идентичен с този, ползван от специализираните химико-токсикологични лаборатории на Военномедицинска академия (София и Варна), извършващи изследванията на наркотични вещества в биологични проби по реда на Наредба № 1/2017 г. за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози. Практиката показва, че в редица случаи (свързани с употреба или отравяне), изследването на наркотични вещества се извършва от специализираните химико-токсикологични лаборатории, с цел максимално бързо идентифициране на наркотичното вещество и последвалите диагностично-лечебни дейности.

От друга страна, доколкото химико-токсикологичните лаборатории са структури към лечебни заведения с непрекъснат работен режим, съществува възможността за незабавно експертно изследване на образци с особен интерес или в особени случаи.

В резултат на изложеното предлагам към определените институции, извършващи експертно изследване, да се включат и двете специализирани лаборатории на ВМА, които и към момента извършват такива изследвания по разпореждане на органите на досъдебното производство и съда.

 

С уважение,

доц. Васил Н. Атанасов, дх, дм

- председател на Експертния съвет по наркотични вещества към  НСНВ

- ръководител на специализираната Химикотоксикологична лаборатория при ВМА-София