Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, (Обн., ДВ, бр.20 от 2017г.)

Във връзка с препоръка 1 от доклад на Инспектората на Министерство на околната среда и водите относно “Резултати от извършена планова проверка за спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност от МОСВ и ВРБ за отпадане на необходимостта от представяне на удостоверителни документи на хартиен носител, в изпълнение на Заповед № РД-733/01.10.2019г. на министъра на околната среда водите” и чл.17г, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух е разработен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1).

Проектът има за цел:

1. Намаляване на административната тежест при издаване на документи за правоспособност чрез отпадане на изискванията за притежаване на диплома за завършено средно образование на физическите лица, извършващи дейности по Наредба №1, както и за представяне на удостоверение за регистрация, когато в заявлението не е посочен ЕИК или код по БУЛСТАТ.

2. Определяне на изискванията към информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове.


Дата на откриване: 8.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 8.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари